Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokie lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

Články

Articles

Zdroje a přeměna energie

Sources and transformation of energy

1. Historie transformačních technologií 1. History of transformation technologies
2. Sluneční záření jako zdroj energie 2. Sun radiation as source of energy
3. Biomasa jako zdroj energie 3. Biomass as source of energy
4. Využití energie větru 4. Use of wind energy
5. Využití energie vodního spádu 5. Use of water gradient
6. Tepelné oběhy a jejich realizace 6. Heat cycles and their realizations
7. Fosilní paliva, jejich využití v energetice a ekologické dopady 7. Fossil fuels, their use in energy industry and environmental impact
8. Využití tepla Země 8. Use of heat of Earth
9. Jaderná energetika 9. Nuclear energy industry
10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech

10. Principles of production of electricity and heat in household

Teorie lopatkových strojů

Introduction to turbomachinery

11. Lopatkový stroj 11. Turbomachine
12. Základní rovnice lopatkových strojů 12. Essential equations of turbomachines
13. Energetické bilance lopatkových strojů 13. Energy balances of turbomachines
14. Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje 14. Relation between shaft work and internal work of turbomachine stage
15. Geometrie a materiály lopatkových strojů 15. Shapes of parts and materials of turbomachines
16. Základy aerodynamiky profilů lopatek a lopatkových mříží 16. Fundamentals of aerodynamic of blade profiles and blade rows
17. Ztráty v lopatkových strojích 17. Losses in turbomachines
18. Podobnosti lopatkových strojů 18. Similarities of turbomachines
19. Návrh axiálních stupňů lopatkových strojů 19. Design of axials turbomachine stages
20. Návrh radiálních a diagonálních stupňů lopatkových strojů 20. Design of radials and diagonals turbomachine stages
21. Vodní turbíny a hydrodynamická čerpadla 21. Water turbines and rotodynamic pumps
22. Větrné turbíny a ventilátory 22. Wind turbines and fans

Tepelné turbíny
a turbokompresory

Heat turbines
and turbocompressors

23. Tepelné turbíny a turbokompresory 23. Heat turbines and turbocompressors
24. Konstrukce tepelných turbín a turbokompresorů 24. Design and construction of heat turbines and turbocompressors
25. Parní turbína v technologickém celku 25. Steam turbine in technological unit
26. Turbokompresor v technologickém celku 26. Turbocompressor in technological unit
27. Plynová turbína v technologickém celku 27. Gas turbine in technological unit

Pístový parní motor

Steam piston engine

28. Pístový parní motor (Parní stroj) 28. Steam piston engine
29. Termodynamický návrh pístového parního motoru 29. Thermodynamic design of steam piston engine
30. Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka 30. Calculation of move and dimensions of slide valve
31. Základní rovnice klikového mechanismu parního motoru 31. Essential equations of crank mechanism of steam engine
32. Pístový parní motor v technologickém celku
Článek je zatím neveřejný.
32. Piston steam engine in technological unit
The article is not public yet.

Stirlingův motor

Stirling engine

33. Stirlingův motor 33. Stirling engine
34. Oběh Stirlingova motoru 34. Stirling Engine Cycle
35. Energetická bilance oběhu Stirlingova motoru 35. Energy balance of Stirling engine cycle
36. Ztráty ve Stirlingových motorech 36. Losses in Stirling engines

Proudění

Flow

37. Škrcení plynů a par 37. Throttling of gases and steam
38. Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny 38. Formation of pressure drop during fluid flow
39. Efekty při proudění vysokými rychlostmi 39. Effects at high velocity flow
40. Proudění plynů a par tryskami 40. Flow of gases and steam through nozzles
41. Proudění plynů a par difuzory 41. Flow of gases and steam through diffusers

Vybrané statě z technických nauk

Some chapters of technical sciences

42. Technická matematika 42. Engineering mathematics
43. Technická termomechanika 43. Engineering thermomechanics
44. Technická chemie
Článek je zatím neveřejný.
44. Engineering chemistry
The article is not public yet.
45. Elektrotechnika
Článek je zatím neveřejný.
45. Electrical engineering
The article is not public yet.
46. Foton 46. Photon
47. Úvod do světa nejmenších rozměrů 47. Introduction to the world of smallest dimensions
48. Pružné deformace a kmitání
Článek je zatím neveřejný.
48. Elasticity and vibration
The article is not public yet.
49. Trvalé deformace a pevnost
Článek je zatím neveřejný.
49. Strengh
The article is not public yet.
50. Části strojů
Článek je zatím neveřejný.
50. Mechanical engineering
The article is not public yet.

Ostatní části webu

Other parts of the web

Rejstřík Index
O stránkách About this web (cz)
O autorovi About author (cz)
Aktualizace Updates
Články jiných autorů Articles by other authors
©Jiří Škorpík, LICENCE
www.transformacni-technologie.cz