Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokie lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

Zdroje a přeměna energie

Sources and transformation of energy

1. Historie transformačních technologií
1. History of transformation technologies
2. Sluneční záření jako zdroj energie
2. Sun radiation as source of energy
3. Biomasa jako zdroj energie
3. Biomass as source of energy
4. Využití energie větru
4. Use of wind energy
5. Využití energie vodního spádu
5. Use of water gradient
6. Tepelné oběhy a jejich realizace
6. Heat cycles and their realizations
7. Fosilní paliva, jejich využití v energetice a ekologické dopady
7. Fossil fuels, their use in energy industry and environmental impact
8. Využití tepla Země
8. Use of heat of Earth
9. Jaderná energetika
9. Nuclear energy industry
10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech
10. Principles of production of electricity and heat in household

Teorie lopatkových strojů

Introduction to turbomachinery

11. Lopatkový stroj
11. Turbomachine
12. Základní rovnice lopatkových strojů
12. Essential equations of turbomachines
13. Energetické bilance lopatkových strojů
13. Energy balances of turbomachines
14. Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje
14. Relation between shaft work and internal work of turbomachine stage
15. Geometrie a materiály lopatkových strojů
15. Shapes of parts and materials of turbomachines
16. Základy aerodynamiky profilů lopatek a lopatkových mříží
16. Fundamentals of aerodynamic of blade profiles and blade rows
17. Ztráty v lopatkových strojích
17. Losses in turbomachines
18. Podobnosti lopatkových strojů
18. Similarities of turbomachines
19. Návrh axiálních stupňů lopatkových strojů
19. Design of axials turbomachine stages
20. Návrh radiálních a diagonálních stupňů lopatkových strojů
20. Design of radials and diagonals turbomachine stages
21. Vodní turbíny a hydrodynamická čerpadla
21. Water turbines and rotodynamic pumps
22. Větrné turbíny a ventilátory
22. Wind turbines and fans

Tepelné turbíny a turbokompresory

Heat turbines and turbocompressors

23. Tepelné turbíny a turbokompresory
23. Heat turbines and turbocompressors
24. Konstrukce tepelných turbín a turbokompresorů
24. Design and construction of heat turbines and turbocompressors
25. Parní turbína v technologickém celku
25. Steam turbine in technological unit
26. Turbokompresor v technologickém celku
26. Turbocompressor in technological unit
27. Plynová turbína v technologickém celku
27. Gas turbine in technological unit

Pístový parní motor

Steam piston engine

28. Pístový parní motor (Parní stroj)
28. Steam piston engine
29. Termodynamický návrh pístového parního motoru
29. Thermodynamic design of steam piston engine
30. Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka
30. Calculation of move and dimensions of slide valve
31. Základní rovnice klikového mechanismu parního motoru
31. Essential equations of crank mechanism of steam engine
32. Pístový parní motor v technologickém celku
Článek je zatím neveřejný.
32. Piston steam engine in technological unit
The article is not public yet.

Stirlingův motor

Stirling engine

33. Stirlingův motor
33. Stirling engine
34. Oběh Stirlingova motoru
34. Stirling Engine Cycle
35. Energetická bilance oběhu Stirlingova motoru
35. Energy balance of Stirling engine cycle
36. Ztráty ve Stirlingových motorech
36. Losses in Stirling engines

Proudění

Flow

37. Škrcení plynů a par
37. Throttling of gases and steam
38. Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny
38. Formation of pressure drop during fluid flow
39. Efekty při proudění vysokými rychlostmi
39. Effects at high velocity flow
40. Proudění plynů a par tryskami
40. Flow of gases and steam through nozzles
41. Proudění plynů a par difuzory
41. Flow of gases and steam through diffusers

Vybrané statě z technických nauk

Some chapters of technical sciences

42. Technická matematika
42. Engineering mathematics
43. Technická termomechanika
43. Engineering thermomechanics
44. Technická chemie
Článek je zatím neveřejný.
44. Engineering chemistry
The article is not public yet.
45. Elektrotechnika
Článek je zatím neveřejný.
45. Electrical engineering
The article is not public yet.
46. Foton
46. Photon
47. Úvod do světa nejmenších rozměrů
47. Introduction to the world of smallest dimensions
48. Pružné deformace a kmitání
Článek je zatím neveřejný.
48. Elasticity and vibration
The article is not public yet.
49. Trvalé deformace a pevnost
Článek je zatím neveřejný.
49. Strengh
The article is not public yet.

Ostatní části webu

Other parts of the web

Rejstřík
Index
O stránkách
About this web (CZ)
O autorovi
About author (CZ)
Aktualizace
Updates (CZ)
Články jiných autorů
Articles by other authors
©Jiří Škorpík, LICENCE