Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokie lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

Aktualizace

2019

06. úprava kapitoly Úvod.
18. Úloha .1143 na výběr optimálního typu lopatkování pomocí tlakového součinitele.
47. Přepracování článku a jeho přejmenování na Úvod do světa nejmenších rozměrů.
reklama
2018-08
● 42. Funkce sinus jako vektor aneb další perlička nejen z kvantové mechaniky ● 42. Konečná matematika ● 42. Kvantový vír
2018-05
● 42. Tabulky ● 01. Tabulky ● 43. Technická termomechanika – kompletní přepracování a doplnění článku ● 38. Tabulky – doplnění tabulek pro základní výpočet tlakových ztrát
2018-04
● 40. Proudění plynů a par tryskami – doplnění kapitoly Proudění v šikmo seříznuté trysce.
2018-03
● 19. Návrh axiálních stupňů lopatkových strojů – přepracování kapitol prostorového návrhu stupně.
2018-02
● 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech – úprava článku.  ● 14. Účinnost skupiny stupňů – oprava.
2018-01
● 43. Teorie vlhkého vzduchu   ● 06. Tepelné oběhy a jejich realizace – několik drobných úprav.   ● 04. Využití energie větru – několik drobných úprav.   ● 05. Využití energie vodního spádu – několik drobných úprav.   ● 38. Stanovení ztráty při laminárním proudění   ● 42. Tenzor napětí ve viskózní tekutině
2017-12
● Mé zkušenosti s reklamou aneb proč zpoplatňuji část obsahu
reklama
2017-11
● 46. oprava vzorce [46.1010] a nová poznámka pod obrázkem [46.1008].   ● 47. změny v kapitolách pod kapitolou Radioaktivita a vliv ionizujícího záření.   ● 13. doplnění popisků Vnitřní účinnost tepelné turbíny vztažená k vratné polytropické expanzi, Vnitřní účinnost kompresoru vztažená k vratné polytropické kompresi.   ● 39. Efekty při proudění vysokými rychlostmi – odvození vzorce pro rychlost zvuku .337; doplnění obrázku .339 včetně popisu; řešení úlohy .1007.
● 13. Internal efficiency of turbine in relation to reversible polytropic expansion, Internal efficiency of compressor in relation to reversible polytropic compression.
2017-10
● 12. jiné řešení Úlohy 725   ● 40. úprava kapitoly Proudění tryskou se ztrátami   ● 42. Nová kapitola Aplikace tenzorového počtu v mechanice kontinua a měnší a opravy změny v dalších kapitolách včetně odvození vzorce rotace rychlosti.
● 12. other solution of Problem 725   ● 40. repair chapter Flow through nozzle at losses
2017-09● 37. úpravy v kapitole Škrcení v průřezových průtokoměrech   ● E-kniha 1. vydání e-knihy Teorie lopatkových strojů   ● 17. úpravy v kapitole Okrajové ztráty a ztráty sekundárním prouděním
2017-08
● 12. Změna obvodové síly působící na lopatky rotoru větrné axiální turbíny při změně počtu lopatek.   ● 21. Oprava obrázku 21.260   ● 42. Oprava vzorce 42.812
● 12. Change of tangential force on blades of an axial wind turbine rotor at change of blades number.
2017-07
● 17. Úloha 2   ● 05. Přidáno zadání úlohy 1.   ● 20. Přidána kapitola Stupeň reakce radiálních stupňů.
2017-06
● 18. Vztah mezi průtokovým a tlakovým součinitelem – bezrozměrové charakteristiky lopatkových strojů – oprava vzorce pro ideální tlakový součinitel radiální turbíny.   ● 42. Energetické rovnice potenciálního proudění
2017-03
● 40. Zúžení proudu a součinitel průtoku   ● Budeme si doma vyrábět elektřinu z teplé vody?   ● 27. Zapojení turboexpandéru   ● 26. Univerzální charakteristika turbokompresoru – změny v textu kapitoly.   ● 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech – Poznámka č. 10.
● 40. Contraction of flow and mass flow coefficient
2017-02
● 26. Turbokompresor v technologickém celku, Úpravy v textu a nové obrázky a grafy a především nová kapitola Turbodmychadla spalovacích motorů   ● Nové vydání sborníku článků na téma Teorie lopatkových strojů a Tabulek ve formátu pdf   ● 17. Ztráty nětěsností   ● 17. Výkon/příkon turbosoustrojí
● New pdf reprint of Tables

2017 leden
13. Energetická bilance ventilátoru
17. Ztráty nětěsností
17. Výkon/příkon turbosoustrojí
14. Účinnost skupiny stupňů
11. Lopatkový stroj nové úlohy 3 a 4.
20. Diagonální stupně
18. Měrný objem za první řadou lopatek stupně
19. Návrh axiálních stupňů lopatkových strojů – rozsáhlé změny

2017 Januar
13. Energy balance of fan
14. Efficiency of group of stages
11. Turbomachine new problems 3 and 4.

2016 prosinec
14. Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje – Poznámka č. 1
7. Fosilní paliva, jejich využití v energetice a ekologické dopady – Poznámka č. 9
22. Větrné turbíny a ventilátory – úprava textů a obrázků

2016 December
14. Relation between specific shaft work and internal work of turbomachine stage – Remark no. 1

2016 listopad
18. Vztah mezi průtokovým a tlakovým součinitelem – bezrozměrové charakteristiky lopatkových strojů
18.
Stupeň reakce – oprava vzorců pro stupeň reakce hydraulických strojů
16. Poznámka č. 6
17. Ztráty v lopatkových strojích v článku jsem provedl více úprav

2016 November

2016 říjen
1. Historické způsoby zapálení hořlavé směsi ve spalovacím motoru

12. Rozložení tlaku a energie v lopatkovém stroji
12. Základní rovnice lopatkových strojů – změna Úlohy 4

2016 October
12. Pressure distribution inside turbomachine
12. Essential equations of turbomachines – change of the Problem 4

2016 září
12. Základní rovnice lopatkových strojů – oprava výsledků Úlohy 1

2016 Semptember
12. Essential equations of turbomachines – repair results of the Problem 1

2016-08
16. Aerodynamika diagonálních a radiálních lopatkových mříží
16. Hustota lopatkové mříže
42. Pár vět z algebry
42. Vzorce
42. Iterační výpočet vzorce
42. Od vzorců k funkcím
42. Vytvoření rovnice ze vzorců a jejich řešení
42. Úpravy rovnic
42. Substituce v rovnicích
42. A jak je to s úpravou nerovnic?
42. Soustavy rovnic
42. Řešení rovnic n-stupně
42. Řešení jiných typů rovnic
42. Drobná rada na závěr k rovnicím
42. Matematické stroje neboli počítače

2016 August

2016-07
Na čem teď pracuji
37. Chlazení plynů pomocí vírové trubice
37. Čerpání tekutin vířívým čerpadlem
41. Praktické řešení difuzorů s proměnným rozšířením.

2016 July

2016-06
27. Měření teploty spalin spalovací turbíny
21. Poznámka k výpočtu NPSH

2016 June

2016 květen
Newsletter zrušen
19. Návrh axiálních stupňů lopatkových strojů-přepracování části o stupních se zkroucenými lopatkami.

2016 May

2016 duben
39. Efekty při proudění vysokými rychlostmi-přepracování celého článku.

2016 April

2016-03
● Zveřejnění článku 41. Proudění plynů a par difuzory
[25] Spotřební charakteristiky parních turbín za změněných stavů páry
[24] Další části parní turbíny a její vybavení
[24] Rotory parních turbín-ucpávkový systém
[17] Ztráta vířením při odtržení mezní vrstvy od profilu (přepracování kapitoly)
[43] Konstrukce T-s a i-s diagramů ideálních plynů
[43] Konstrukce T-s a i-s diagramů reálných plynů

2016 March

2016-02
[18] Vztah mezi průtokovým a tlakovým součinitelem – bezrozměrové charakteristiky lopatkových strojů
[43] Expanze a komprese reálných plynů (nová poznámka)
[14] Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje (úprava úvodního textu)

2016 Februar
[14] Relation between specific shaft work and internal work of turbomachine stage (correction of introduction text)

2016 leden
[38] Charakteristické tloušťky mezní vrstvy
[10] Akumulace elektřiny v domácnostech
[40] Specifický impuls raketového motoru

2016 Januar
[40] Specific impulse of rocket engine
[T42] Conversion degrees to radians

2015 prosinec
[14] Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje-oprava chyb id936, id719, id319

2015 December
[14] Relation between specific shaft work and internal work of turbomachine stage- correction of mistakes id936, id719, id319

2015 listopad
[20] Skluz obvodové rychlosti
[30] Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka úpravy článku

2015 November

2015 říjen
[40] Exponent polytropy expanze v trysce

[6] Účinnost tepelné elektrárny

2015 October
[40] Polytropic index of expansion inside nozzle
[6] Efficiency of thermal power plant

2015-06-září
[20] Návrh radiálních a diagonálních stupňů lopatkových strojů-přepracováno
[14] Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje-přepracováno
[19] Návrh axiálních stupňů lopatkových strojů-přepracováno
[22] Zjednodušený aerodynamický návrh větrné turbíny
[38] Stanovení střední rychlosti tekutiny v kanále

2015 Juny-Semptember
[20] Design of radials turbomachine stages- re-writing
[14] Relation between specific shaft work and internal work of turbomachine stage- re-writing
[19] Design of axials turbomachine stages- re-writing
[22] Simple aerodynamic design of wind turbine (cz)
[38] Calculation of average velocity of fluid inside channel

2015 květen
[43] entropie v informatice

2015 May
[43] Shannon entropy (cz)

2015-03
[T] Nomogram pro stanovení množství vyloučeného kondenzátu z komprimovaného a ochlazeného vlhkého vzduchu
[26] Vlastnosti komprimovaného vlhkého vzduchu
[43] Rovnice izobary a izochory v T-s diagramu

2015 March
[T] Nomogram for estimate amount excreted condensate from the compressed and cooled moist air
[26] Compression and properties of compressed of moist air (cz)
[43] Equations of isobar and isochor in T-s diagram (cz)

2015-02
[2] Solární elektrárna s parním oběhem

[13] Polytropická expanze v tepelné turbíně
[13] Polytropická komprese v kompresoru

[43] Termodynamické vlastnosti látek

[43] Expanze a komprese reálných plynů

2015 February
[2] Solar power plant with steam cycle (cz)
[13] Polytropic expansion inside heat turbine
[13] Polytropic compression inside compressor
[43] Thermodynamics properties of substances (cz)
[43] Influence of change of specific heat capacity of gas on expansion and compression (cz)

2015 leden
[T] Logaritmy
[T] Tabulka funkce sinus a tangens
[T] Logaritmický papír pro součin dvou čísel a druhé odmocniny
[T] Logaritmický papír pro podíl dvou čísel
[T] Logaritmické pravítko pro výpočet plochy kruhu (přesnost ~0,0)
[T] Logaritmické pravítko pro převod jednotek energie
[T] Logaritmické pravítko pro převod jednotek výkonu (Britský horse-power na Watt)
[T] Logaritmická pravítka pro převod jednotek tlaku
[T] Pravítko pro převod jednotek teploty
[T] Výhřevnost některých paliv

2015 Januar
[T] Logarithms
[T] Tables of function sinus and tangens
[T] Logarithmic paper for multiplication two numbers and square root
[T] Logarithmic paper for division two numbers
[T] Slide rule for calculation of area of circle (accuracy ~0,0)
[T] Slide rule for convert energy quantities
[T] Slide rule for convert power quantities (British horse-power to Watt)
[T] Slide rules for convert pressure quantities
[T] Rule for convert temperature quantities
[T] Heating value fuels
2014 říjen
[15] Materiály lopatkových strojů
2014 October
[15] Materials of turbomachines

2014-06
[26] Regulovaného odfuk ve schématu kompresoru
[8] Geotermální energie
2014 Juni
[26] Marking by-pass control valve on scheme of compressor
[8] Geothermal energy (cz)
2014 květen
● Montáž větrné turbíny [4]
● Typy konstrukcí sloupu větrné turbíny [4]
● Střípky z historie větrné energetiky [1]

2014 May
● Build of wind turbine [4] (cz)
● Types design of tower of wind turbine [4] (cz)
● Fragments of wind turbine history [1] (cz)
2014-02
11. Výběr vhodného typu lopatkového stroje podle směru proudění pracovní tekutiny
2014 February
11. Choosen of type of turbomachine according to stream direction
2013 prosinec
40. Průtok skupinou trysek, skupinou stupňů turbín
23. Turbosoustrojí s parní turbínou a základním příslušenstvím na společném rámu
2013 December
40. Mass flow rate through several nozzles, through multi-stage of turbine (cz)
23. A turboset with a steam turbine and its accessories on a base frame-mounted design
2013 listopad
● Rovnice polohy pístu spojeného s klikovým mechanismem [31]
2013 November
● Equation for piston position conencted with crankshaft [31] (cz)
2013-08
[29] Definice izoentropického entalpického spádu v pístovém parní motoru

2013 August
[29] Definition of isentropic gradient inside steam piston engine (cz)
2013-07
● Přibližný výkon vodní elektrárny [5]
2013 July
● Approximate power output of a water turbine [5] (cz)
2013-06
● Zveřejnění článku Technická termomechanika [43]
2013 June
● Publication article Application of laws of thermodynamics at transformation of energy [43] (cz)
2013 květen
● Schéma zapojení akumulátoru elektřiny v domácnosti [10]
● Elektrický akumulátor s integrovaným řídícím systémem pro správu elektrických zdrojů a spotřebičů v domácnosti [10]
2013 May
● Wiring diagram of accumulator in the household [10] (cz)
● An accumulator with integrated control system for managing resources and electric appliances in households [10] (cz)
2013-03
● Kogenerační jednotky se Stirlingovými motory [33]
2013 March
● Cgeneration units with Stirling engines [33]
2013-02
[11] Porovnání účinnosti objemových a lopatkových strojů
[2] Akumulace tepla ze solárních zisků
2012 February
[11] Comparison of efficiencies of volume machines and turbomachines
[2] Acumulation of solar heat (cz)
2013 leden
[47] Výběr některých reakcí lidského těla na ionizující záření
2013 January
[47] Some reaction of human body on ionizing radiation (cz)
2012 listopad
● Zveřejnění článku Termodynamický návrh pístového parního motoru
[9] TOKAMAK
2012 November
● Publication article Thermodynamic design of steam piston engine (cz)
● TOKAMAK [9] (cz)
2012 říjen
[36] Posunutí průběhu tlaku a jeho vliv na tvar p-V diagramu Stirlingova motoru
[23] Základní typy proudových motorů a definice účinností
2012 October
[36] Shift of p-φ diagram and its influence on p-V diagram of Stirling engine
[23] Base types of jet engine and definition its efficiency
2012 duben
● Energetické toky v pístovém parním motoru [28]
● Množství pracovního plynu ve Stirlingově motoru [36]
2012 April
● Energy flows inside steam piston enegine [28]
● Amount of working gas inside Stirling engine [36]
2012 leden
● Stupeň izotermizace [34]
2012 January
● Isothermal ratio [34]
2011 prosinec
● Zveřejnění článku Turbokompresor v technologickém celku [26]
● Síly působící na píst parního motoru [31]
2011 December
● Publication article Turbocompressor in technological unit [26] (cz)
● Forces on a piston of a steam enegine [31] (cz)
2011 říjen
● Zveřejnění článku Základní rovnice klikového mechanismu parního motoru
2011 October
● Publication article Essential equations of crank mechanism of steam engine (cz)
2011-08
[3] Anaerobní fermentace
2011 August
[3] Anaerobic digestion (cz)
2011-06
● Zveřejnění článku Konstrukce tepelných turbín a turbokompresorů
● Zveřejnění článku Větrné turbíny a ventilátory
● Zveřejnění článku Vodní turbíny a hydrodynamická čerpadla
[7] LNG
2011 June
● Publication article Heat turbines and turbocompressors (cz)
● Publication article Wind turbines and fans (cz)
● Publication article Water turbines and rotodynamic pumps (cz)
[7] LNG (cz)
2011 květen
[46] Zveřejnění článku Přenos energie elektromagnetickým zářením
2011 May
[46] Publication article Transmission of energy by electromagnetic radiation (cz)
2011 duben
● Zveřejnění článku Plynová turbína (spalovaci turbína) v technologickém celku
● Zveřejnění článku Fosilní paliva, jejich využití v energetice a ekologické dopady
● Zveřejnění článku Parní turbína v technologickém celku
2011 April
● Publication article Gas turbine in technological unit (cz)
● Publication article Fossil fuels, their use in energy industry and environmental impact (cz)
● Publication article Steam turbine in technological unit (cz)
2011-03
● Zveřejnění článku Návrh axiálních stupňů lopatkových strojů
● Zveřejnění článku Návrh radiálních a diagonálních stupňů lopatkových strojů
2011 March
● Publication article Design of axials turbomachine stages (cz)
● Publication article Design of turbomachine stage with negligible influence of spatial character of stream (cz)
2011-02
● Zveřejnění článku Tepelné turbíny a turbokompresory
2011 February
● Publication article Heat turbines and turbocompressors
2010 prosinec
● Zveřejnění článku Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny
2010 December
● Publication article Rise of pressure drop during fluid flow (cz) [38]
2010-06
● Zveřejnění článku Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech
● Zveřejnění článku Pístový parní motor (Parní stroj)
● Zveřejnění článku Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka
2010 June
● Publication article Principles of production of electricity and heat in household (cz)
● Publication article Steam piston engine
● Publication article Calculation of move and dimensions of slide valve (cz)
2009 listopad
● Zveřejnění článku Podobnosti lopatkových strojů
● Zveřejnění článku Ztráty v lopatkových strojích
2009 November
● Publication article Similarities of turbomachines (cz)
● Publication article Losses in turbomachines (cz)
2009 říjen
● Zveřejnění článku Základy aerodynamiky profilů lopatek a lopatkových mříží
● Zveřejnění článku Geometrie a materiály lopatkových strojů
● Zveřejnění článku Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje
● Zveřejnění článku Energetické bilance lopatkových strojů
2009 October
● Publication article Fundamentals of airfoils and profil rows aerodynamic (cz)
● Publication article Shapes of parts and materials of turbomachines [15]
● Publication article Relation between shaft work and internal work of turbomachine stage
● Publication article Energy balances of turbomachines
2009 září
● Zveřejnění článku Základní rovnice lopatkových strojů
● Zveřejnění článku Lopatkový stroj
2009 September
● Publication article Essential equations of turbomachines
● Publication article Turbomachine
2009-07
● Zveřejnění článku Ztráty ve Stirlingových motorech
● Zveřejnění článku Energetická bilance oběhu Stirlingova motoru
2009 July
● Publication article Losses in Stirling engines
● Publication article Energy balance of Stirling engine cycle
2009-06
● Zveřejnění článku Oběh Stirlingova motoru
● Zveřejnění článku Stirlingův motor
2009 June
● Publication article Stirling Engine Cycle
● Publication article Stirling engine
2009-03
● Zveřejnění článku Technická matematika
2009 March
● Publication article Application of vector calculus in continuum mechanics (cz)
2006 prosinec
● Zveřejnění článku Jaderná energetika
2006 December
● Publication article Nuclear energy industry (cz)
2006 listopad
● Zveřejnění článku Využití tepla Země
● Zveřejnění článku Tepelné oběhy a jejich realizace
2006 November
● Publication article Use of heat of Earth (cz)
● Publication article Heat cycles and their realizations (cz)
2006 říjen
● Zveřejnění článku Využití energie vodního spádu
● Zveřejnění článku Jaderná energie a ionizující záření
● Zveřejnění článku Využití energie větru
● Zveřejnění článku Biomasa jako zdroj energie
2006 October
● Publication article Use of water gradient (cz)
● Publication article Nuclear energy (cz)
● Publication article Use of wind energy (cz)
● Publication article Biomass as source of energy (cz)
2006 září
● Zveřejnění článku Sluneční záření jako zdroj energie
2006 September
● Publication article Sun radiation as source of energy (cz)
2006-08
● Zveřejnění článku Historie transformačních technologií
2006 August
● Publication article History of transformation technologies (cz)
2006-02
● Zveřejnění článku Proudění plynů a par tryskami
2006 February
● Publication article Flow of gases and steam through nozzles
2006 leden
● Zveřejnění článku 39. Efekty při proudění vysokými rychlostmi
● Zveřejnění článku Škrcení plynů a par
2006 January
● Publication article Effects at high velocity flow (cz)
● Publication article Throttling of gases and steam (cz)
©Jiří Škorpík, LICENCE
www.transformacni-technologie.cz