Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokie lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

Aktualizace

Updates


2016 prosinec
7. Fosilní paliva, jejich využití v energetice a ekologické dopady – Poznámka č. 9
22. Větrné turbíny a ventilátory – úprava textů a obrázků

2016 December

2016 listopad
18. Vztah mezi průtokovým a tlakovým součinitelem - bezrozměrové charakteristiky lopatkových strojů
18.
Stupeň reakce – oprava vzorců pro stupeň reakce hydraulických strojů
16. Poznámka č. 6
17. Ztráty v lopatkových strojích v článku jsem provedl více úprav

2016 November

2016 říjen
1. Historické způsoby zapálení hořlavé směsi ve spalovacím motoru
42. Zrychlení ústáleného potenciálního proudění
12. Rozložení tlaku a energie v lopatkovém stroji
12. Základní rovnice lopatkových strojů – změna Úlohy 4

2016 October
12. Pressure distribution inside turbomachine
12. Essential equations of turbomachines – change of the Problem 4
T Aerodynamic load of blade row of axial turbines

2016 září
12. Základní rovnice lopatkových strojů – oprava výsledků Úlohy 1
T Aerodynamické zatížení mříže axiálních turbín

2016 Semptember
12. Essential equations of turbomachines – repair results of the Problem 1
T Aerodynamic load of blade row of axial turbines

2016 srpen
16. Aerodynamika diagonálních a radiálních lopatkových mříží
16. Hustota lopatkové mříže
42. Pár vět z algebry
42. Dosazovaní do vzorců
42. Iterační výpočet vzorce
42. Od vzorců k funkcím
42. Vytvoření rovnice ze vzorců a jejich řešení
42. Úpravy rovnic
42. Substituce v rovnicích
42. A jak je to s úpravou nerovnic?
42. Soustavy rovnic
42. Řešení rovnic n-stupně
42. Řešení jiných typů rovnic
42. Drobná rada na závěr k rovnicím
42. Matematické stroje neboli počítače

2016 August
reklama

2016 červenec
Na čem teď pracuji
37. Chlazení plynů pomocí vírové trubice
37. Čerpání tekutin vířívým čerpadlem
41. Praktické řešení difuzorů s proměnným rozšířením.

2016 July

2016 červen
27. Měření teploty spalin spalovací turbíny
21. Poznámka k výpočtu NPSH

2016 June

2016 květen
Newsletter zrušen
19. Návrh axiálních a diagonálních stupňů lopatkových strojů––přepracování části o stupních se zkroucenými lopatkami.

2016 May

2016 duben
39. Efekty při proudění vysokými rychlostmi–přepracování celého článku.

2016 April

2016 březen
• Zveřejnění článku 41. Proudění plynů a par difuzory
[25] Spotřební charakteristiky parních turbín za změněných stavů páry
[24] Další části parní turbíny a její vybavení
[24] Rotory parních turbín-ucpávkový systém
[17] Ztráta vířením při odtržení mezní vrstvy od profilu (přepracování kapitoly)
[43] Konstrukce T-s a i-s diagramů ideálních plynů
[43] Konstrukce T-s a i-s diagramů reálných plynů

2016 March

2016 únor
[18] Vztah mezi průtokovým a tlakovým součinitelem - bezrozměrové charakteristiky lopatkových strojů
[43] Expanze a komprese reálných plynů (nová poznámka)
[14] Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje (úprava úvodního textu)

2016 Februar
[14] Relation between specific shaft work and internal work of turbomachine stage (correction of introduction text)

2016 leden
[38] Charakteristické tloušťky mezní vrstvy
[10] Akumulace elektřiny v domácnostech
[40] Specifický impuls raketového motoru

2016 Januar
[40] Specific impulse of rocket engine
[T42] Conversion degrees to radians

2015 prosinec
[14] Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje-oprava chyb id936, id719, id319

2015 December
[14] Relation between specific shaft work and internal work of turbomachine stage- correction of mistakes id936, id719, id319

2015 listopad
[20] Skluz obvodové rychlosti
[30] Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka úpravy článku

2015 November

2015 říjen
[40] Exponent polytropy expanze v trysce

[6] Účinnost tepelné elektrárny

2015 October
[40] Polytropic index of expansion inside nozzle
[6] Efficiency of thermal power plant

2015 červen-září
[20] Návrh radiálních stupňů lopatkových strojů-přepracováno
[14] Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje-přepracováno
[19] Návrh axiálních a diagonálních stupňů lopatkových strojů-přepracováno
[22] Zjednodušený aerodynamický návrh větrné turbíny
[38] Stanovení střední rychlosti tekutiny v kanále

2015 Juny-Semptember
[20] Design of radials turbomachine stages- re-writing
[14] Relation between specific shaft work and internal work of turbomachine stage- re-writing
[19] Design of axials and diagonals turbomachine stages- re-writing
[22] Simple aerodynamic design of wind turbine (cz)
[38] Calculation of average velocity of fluid inside channel

2015 květen
[43] Entropie v informatice

2015 May
[43] Shannon entropy (cz)

2015 březen
[T] Nomogram pro stanovení množství vyloučeného kondenzátu z komprimovaného a ochlazeného vlhkého vzduchu
[26] Vlastnosti komprimovaného vlhkého vzduchu
[43] Rovnice izobary a izochory v T-s diagramu

2015 March
[T] Nomogram for estimate amount excreted condensate from the compressed and cooled moist air
[26] Compression and properties of compressed of moist air (cz)
[43] Equations of isobar and isochor in T-s diagram (cz)

2015 únor
[2] Solární elektrárna s parním oběhem

[13] Polytropická expanze v tepelné turbíně
[13] Polytropická komprese v kompresoru

[43] Termodynamické vlastnosti látek

[43] Expanze a komprese reálných plynů

2015 February
[2] Solar power plant with steam cycle (cz)
[13] Polytropic expansion inside heat turbine
[13] Polytropic compression inside compressor
[43] Thermodynamics properties of substances (cz)
[43] Influence of change of specific heat capacity of gas on expansion and compression (cz)

2015 leden
[T] Logaritmy
[T] Tabulka funkce sinus a tangens
[T] Logaritmický papír pro součin dvou čísel a druhé odmocniny
[T] Logaritmický papír pro podíl dvou čísel
[T] Logaritmické pravítko pro výpočet plochy kruhu (přesnost ~0,0)
[T] Logaritmické pravítko pro převod jednotek energie
[T] Logaritmické pravítko pro převod jednotek výkonu (Britský horse-power na Watt)
[T] Logaritmická pravítka pro převod jednotek tlaku
[T] Pravítko pro převod jednotek teploty
[T] Výhřevnost některých paliv

2015 Januar
[T] Logarithms
[T] Tables of function sinus and tangens
[T] Logarithmic paper for multiplication two numbers and square root
[T] Logarithmic paper for division two numbers
[T] Slide rule for calculation of area of circle (accuracy ~0,0)
[T] Slide rule for convert energy quantities
[T] Slide rule for convert power quantities (British horse-power to Watt)
[T] Slide rules for convert pressure quantities
[T] Rule for convert temperature quantities
[T] Heating value fuels

2014 prosinec
[46] Vlnově-částicový dualismus
• Zveřejnění článku: TABULKY [T]

2014 December
[46] Wave–particle duality (cz)
• Publication document: Tables and nomograms for power engineers [T]
2014 říjen
[15] Materiály lopatkových strojů
2014 October
[15] Materials of turbomachines

2014 červen
[26] Regulovaného odfuk ve schématu kompresoru
[8] Geotermální energie
2014 Juni
[26] Marking by-pass control valve on scheme of compressor
[8] Geothermal energy (cz)
2014 květen
Montáž větrné turbíny [4]
Typy konstrukcí sloupu větrné turbíny [4]
Střípky z historie větrné energetiky [1]

2014 May
Build of wind turbine [4] (cz)
Types design of tower of wind turbine [4] (cz)
Fragments of wind turbine history [1] (cz)
2014 únor
Výběr vhodného typu lopatkového stroje podle směru proudění pracovní tekutiny [11]
Potřebné příměsi materiálu lopatek podle provozní teploty lopatky [23]
2014 February
Choosen of type of turbomachine according to stream direction [11]
Required components of blade material according to operating temperature of blade [23]
2013 prosinec
[40] Průtok skupinou trysek, skupinou stupňů turbín
[23] Turbosoustrojí s parní turbínou a základním příslušenstvím na společném rámu
2013 December
[40] Mass flow rate through several nozzles, through multi-stage of turbine (cz)
[23] A turboset with a steam turbine and its accessories on a base frame-mounted design
2013 listopad
Rovnice polohy pístu spojeného s klikovým mechanismem [31]
2013 November
Equation for piston position conencted with crankshaft [31] (cz)
2013 srpen
[29] Definice izoentropického entalpického spádu v pístovém parní motoru

2013 August
[29] Definition of isentropic gradient inside steam piston engine (cz)
2013 červenec
Přibližný výkon vodní elektrárny [5]
2013 July
Approximate power output of a water turbine [5] (cz)
2013 červen
• Zveřejnění článku Technická termomechanika [43]
2013 June
• Publication article Application of laws of thermodynamics at transformation of energy [43] (cz)
2013 květen
Schéma zapojení akumulátoru elektřiny v domácnosti [10]
Elektrický akumulátor s integrovaným řídícím systémem pro správu elektrických zdrojů a spotřebičů v domácnosti [10]
2013 May
Wiring diagram of accumulator in the household [10] (cz)
An accumulator with integrated control system for managing resources and electric appliances in households [10] (cz)
2013 březen
Kogenerační jednotky se Stirlingovými motory [33]
2013 March
Cgeneration units with Stirling engines [33]
2013 únor
[11] Porovnání účinnosti objemových a lopatkových strojů
[2] Akumulace tepla ze solárních zisků
2012 February
[11] Comparison of efficiencies of volume machines and turbomachines
[2] Acumulation of solar heat (cz)
2013 leden
[47] Výběr některých reakcí lidského těla na ionizující záření
2013 January
[47] Some reaction of human body on ionizing radiation (cz)
2012 listopad
• Zveřejnění článku Termodynamický návrh pístového parního motoru
[9] TOKAMAK
2012 November
• Publication article Thermodynamic design of steam piston engine (cz)
TOKAMAK [9] (cz)
2012 říjen
[36] Posunutí průběhu tlaku a jeho vliv na tvar p-V diagramu Stirlingova motoru
[23] Základní typy proudových motorů a definice účinností
2012 October
[36] Shift of p-φ diagram and its influence on p-V diagram of Stirling engine
[23] Base types of jet engine and definition its efficiency
2012 duben
Energetické toky v pístovém parním motoru [28]
Množství pracovního plynu ve Stirlingově motoru [36]
2012 April
Energy flows inside steam piston enegine [28]
Amount of working gas inside Stirling engine [36]
2012 leden
Stupeň izotermizace [34]
2012 January
Isothermal ratio [34]
2011 prosinec
• Zveřejnění článku Turbokompresor v technologickém celku [26]
Síly působící na píst parního motoru [31]
2011 December
• Publication article Turbocompressor in technological unit [26] (cz)
Forces on a piston of a steam enegine [31] (cz)
2011 říjen
• Zveřejnění článku Základní rovnice klikového mechanismu parního motoru
2011 October
• Publication article Essential equations of crank mechanism of steam engine (cz)
2011 srpen
[3] Anaerobní fermentace
2011 August
[3] Anaerobic digestion (cz)
2011 červen
• Zveřejnění článku Návrh a konstrukce tepelných turbín a turbokompresorů
• Zveřejnění článku Větrné turbíny a ventilátory
• Zveřejnění článku Vodní turbíny a hydrodynamická čerpadla
[7] LNG
2011 June
• Publication article Heat turbines and turbocompressors (cz)
• Publication article Wind turbines and fans (cz)
• Publication article Water turbines and rotodynamic pumps (cz)
[7] LNG (cz)
2011 květen
[46] Zveřejnění článku Přenos energie elektromagnetickým zářením
2011 May
[46] Publication article Transmission of energy by electromagnetic radiation (cz)
2011 duben
• Zveřejnění článku Plynová turbína (spalovaci turbina) v technologickém celku
• Zveřejnění článku Fosilní paliva, jejich využití v energetice a ekologické dopady
• Zveřejnění článku Parní turbína v technologickém celku
2011 April
• Publication article Gas turbine in technological unit (cz)
• Publication article Fossil fuels, their use in energy industry and environmental impact (cz)
• Publication article Steam turbine in technological unit (cz)
2011 březen
• Zveřejnění článku Návrh axiálních a diagonálních stupňů lopatkových strojů
• Zveřejnění článku Návrh radiálních stupňů lopatkových strojů
2011 March
• Publication article Design of axials and diagonals turbomachine stages (cz)
• Publication article Design of turbomachine stage with negligible influence of spatial character of stream (cz)
2011 únor
• Zveřejnění článku Tepelné turbíny a turbokompresory
2011 February
• Publication article Heat turbines and turbocompressors
2010 prosinec
• Zveřejnění článku Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny
2010 December
• Publication article Rise of pressure drop during fluid flow (cz) [38]
2010 červen
• Zveřejnění článku Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech
• Zveřejnění článku Pístový parní motor (Parní stroj)
• Zveřejnění článku Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka
2010 June
• Publication article Principles of production of electricity and heat in household (cz)
• Publication article Steam piston engine
• Publication article Calculation of move and dimensions of slide valve (cz)
2009 listopad
• Zveřejnění článku Podobnosti lopatkových strojů
• Zveřejnění článku Ztráty v lopatkových strojích
2009 November
• Publication article Similarities of turbomachines (cz)
• Publication article Losses in turbomachines (cz)
2009 říjen
• Zveřejnění článku Základy aerodynamiky profilů lopatek a lopatkových mříží
• Zveřejnění článku Geometrie a materiály lopatkových strojů
• Zveřejnění článku Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje
• Zveřejnění článku Energetické bilance lopatkových strojů
2009 October
• Publication article Fundamentals of airfoils and profil rows aerodynamic (cz)
• Publication article Shapes of parts and materials of turbomachines [15]
• Publication article Relation between shaft work and internal work of turbomachine stage
• Publication article Energy balances of turbomachines
2009 září
• Zveřejnění článku Základní rovnice lopatkových strojů
• Zveřejnění článku Lopatkový stroj
2009 September
• Publication article Essential equations of turbomachines
• Publication article Turbomachine
2009 červenec
• Zveřejnění článku Ztráty ve Stirlingových motorech
• Zveřejnění článku Energetická bilance oběhu Stirlingova motoru
2009 July
• Publication article Losses in Stirling engines
• Publication article Energy balance of Stirling engine cycle
2009 červen
• Zveřejnění článku Oběh Stirlingova motoru
• Zveřejnění článku Stirlingův motor
2009 June
• Publication article Stirling Engine Cycle
• Publication article Stirling engine
2009 březen
• Zveřejnění článku Technická matematika
2009 March
• Publication article Application of vector calculus in continuum mechanics (cz)
2006 prosinec
• Zveřejnění článku Jaderná energetika
2006 December
• Publication article Nuclear energy industry (cz)
2006 listopad
• Zveřejnění článku Využití tepla Země
• Zveřejnění článku Tepelné oběhy a jejich realizace
2006 November
• Publication article Use of heat of Earth (cz)
• Publication article Heat cycles and their realizations (cz)
2006 říjen
• Zveřejnění článku Využití energie vodního spádu
• Zveřejnění článku Jaderná energie a ionizující záření
• Zveřejnění článku Využití energie větru
• Zveřejnění článku Biomasa jako zdroj energie
2006 October
• Publication article Use of water gradient (cz)
• Publication article Nuclear energy (cz)
• Publication article Use of wind energy (cz)
• Publication article Biomass as source of energy (cz)
2006 září
• Zveřejnění článku Sluneční záření jako zdroj energie
2006 September
• Publication article Sun radiation as source of energy (cz)
2006 srpen
• Zveřejnění článku Historie transformačních technologií
2006 August
• Publication article History of transformation technologies (cz)
2006 únor
• Zveřejnění článku Proudění plynů a par tryskami
2006 February
• Publication article Flow of gases and steam through nozzles
2006 leden
• Zveřejnění článku 39. Efekty při proudění vysokými rychlostmi
• Zveřejnění článku Škrcení plynů a par
2006 January
• Publication article Effects at high velocity flow (cz)
• Publication article Throttling of gases and steam (cz)
©Jiří Škorpík, LICENCE
www.transformacni-technologie.cz