Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokie lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

Tabulky

Tables

1. Historie transformačních technologií 1. History of transformation technologies
1035 Jednotky a čísla v energetice 1035 Units and numbers for energy industry
1036 Rozvod elektřiny 1036 Electric power transmission
1044 Rozvod zemního plynu-parametry plynovodů 1044 Natural gas transmission-parameters of gas pipeline


21. Vodní turbíny a hydrodynamická čerpadla


21. Water turbines and rotodynamic pumps
949 Nomogram pro přepočet zvýšení měrné celkové energie pracovní kapaliny v čerpadle na zvýšení celkového tlaku nebo ekvivalentní výtlačnou výšku čerpadla 949 Nomogram for convert of increase of the specific total energy of working liquid in pump to increase of stagnation pressure or equivalent delivery height of pump


22. Větrné turbíny a ventilátory


22. Wind turbines and fans
884 Nomogram pro výběr vhodného ventilátoru na základě tlakové ztráty systému 884 Nomogram for choice fan through characteristic of working system


26. Turbokompresor v technologickém celku


26. Turbocompressor in technological unit
1051 Množství vyloučeného kondenzátu z komprimovaného a ochlazeného vlhkého vzduchu 1051 Amount excreted condensate from the compressed and cooled moist air


38. Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny


38. Rise of pressure drop during fluid flow
698 Viskozita vody při tlaku 101 325 Pa 698 Viscosity of Water at 101 325 Pa
791 Viskozita syté páry H2O 791 Viscosity of saturated steam H2O
909 Viskozita suchého vzduchu při 0,1 MPa 909 Viscosity of dry air at 0,1 MPa
1028 Viskozita vlhkého vzduchu při 0,1 MPa 1028 Viscosity of humid air at 0,1 MPa
1031 Orientační hodnoty absolutních drsností trubek 1031 Approximate roughness of tubes
1032 Nomogram pro výpočet relativní drsnosti trubky 1032 Nomogram for relative roughness of tube
1037 Parametry proudění v potrubí při mezním Reynoldsově čísle 1037 Characteristic of flow inside pipe at ReM (Reynolds number on dividing line between zone of complete turbulence and transition zone)
1038 Nomogram Reynoldsova čísla v potrubí a součinitele tření v dokonale hladkém potrubí λ(ε→0) 1038 Prediction Reynolds number inside pipe and friction factor of inside smooth pipe λ(ε→0)
1039 Nomogram pro výpočet průměru potrubí 1039 Prediction diameter of pipe
1040 Ekvivalentní délka potrubí (L·D-1) některých armatur a potrubních tvarovek 1040 Equivalent length in pipe diameters (L·D-1) of various valves and fittings
1041 Nomogram pro výpočet měrné tlakové ztráty, dynamického tlaku a měrné kinetické energie tekutiny v potrubí 1041 Nomogram for specific pressure drop, dynamic pressure and specific kinetic energy of working fluid in pipe


42. Technická matematika


42. Engineering mathematics
942 Logaritmy 942 Logarithms
971 Tabulka funkce sinus a tangens 971 Tables of function sinus and tangens
981 Převod stupňů na radiány 981 Conversion degrees to radians
1021 Logaritmické pravítko pro výpočet plochy kruhu (přesnost ~0,0) 1021 Slide rule for calculation of area of circle (accuracy ~0,0)
1023 Logaritmické pravítko pro převod jednotek délky 1023 Slide rule for convert lenght quantities
1026 Logaritmické pravítko pro převod jednotek hmotnosti 1026 Slide rule for convert weight quantities
1034 Logaritmická pravítka pro převod jednotek energie 1034 Slide rules for convert energy quantities
1045 Logaritmické pravítko pro převod jednotek výkonu (Britský horse-power na Watt) 1045 Slide rule for convert power quantities (British horse-power to Watt)
1046 Pravítka pro převod jednotek tlaku 1046 Rules for convert pressure quantities
1047 Pravítko pro převod jednotek teploty 1047 Rule for convert temperature quantities
1067 Logaritmický papír pro součin dvou čísel a druhé odmocniny 1067 Logarithmic paper for multiplication two numbers and square root
1068 Logaritmický papír pro podíl dvou čísel 1068 Logarithmic paper for division two numbers
1070 Logaritmický papír 17x17cm 1070 Logarithmic paper 17x17cm


43. Technická termomechanika


43. Engineering thermomechanics
797 t-s diagram vody a vodní páry 797 t-s diagram of water and steam
888 i-s diagram vody a vodní páry 888 i-s diagram of water and steam


44. Technická chemie


44. Engineering chemistry
702 Fyzikální konstanty používáné v chemii 702 Physical constants used in chemistry
1042 Molární hmotnosti látek 1042 Molar mass of substances
1043 Výhřevnost některých paliv 1043 Heating value fuels
Řecká písmena a jejich anglické (české) názvy
Greek letters and their English (Czech) names
------------------------------------------------------------------------
  Αα   Ββ   Γγ    Δδ    Εε    Ζζ    Ηη    Θθ  
 alpha  beta  gamma   delta  epsilon  zeta   eta   theta 
 (alfa)     (gama)           (zéta)  (éta)  (théta)

  Ιι   Κκ   Λλ    Μμ    Νν    Ξξ    Οο    Ππ  
 iota  kappa lambda   mu    nu    xi   omicron   pi  
 (ióta)          (mí)   (ný)   (ksí) (omikrón)  (pí) 
 
  Ρρ   Σσ   Ττ    Υυ    Φφ    Χχ    Ψψ    Ωω  
 rho  sigma  tau   upsilon  phi   chi    psi   omega 
 (ró)         (ypsilon)  (fí)  (chí)   (psí)  (ómega)
------------------------------------------------------------------------
Anglická (Česká) abeceda
English (Czech) alphabet
------------------------------------------------------------------------
 Aa (Áá) Bb Cc (Čč) Dd (Ďď) Ee (Éé) (Ěě) Ff Gg Hh (Ch ch) Ii 
(Íí) Jj Kk Ll  Mm  Nn (Ňň) Oo (Óó) Pp Qq Rr (Řř)  Ss  (Šš)
 Tt (Ťť) Uu (Úú) (Ůů) Vv  Ww  Xx  Yy (Ýý) Zz (Žž)         
------------------------------------------------------------------------
Čtverečkovaný papír//Square ruled paper
©Jiří Škorpík, LICENCE
www.transformacni-technologie.cz