Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokie lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

47. ÚVOD DO SVĚTA NEJMENŠÍCH ROZMĚRŮ

Úvod
hmota
Atom a prvek
základní částice atomu ● proton ● neutron ● nukleon ● izotop ● izobar ● radionuklid ● prvek ● vodík ● uhlík ● nukleonové číslo ● protonové číslo
Rozbití elektronového obalu a vznik iontů
přitažlivost protonu a elektronu ● nulový pohyb elektronu ● Bohrův model atomu ● fotoelektrický jev ● ionizační energie prvku ● kation ● hodnoty prvních ionizačních energií ● ušlechtilé plyny ● alkalické kovy ● atomy se slučují ● ionizace světlem ● ionizační energie 1 molu ● aniont ● ionty ● elektronová afinita ● elektronový oblak neboli orbital ● s, p, d a f-orbital ● Pauliho princip výlučnosti ● valenční vrstva ● určení typu orbitalu vlaneční vrstvy ● výstavbový princip ● určení složení orbitalů prvků
Úvod do slučování atomů
sloučenina ● molekula ● chemický vzorec ● organické prvky ● sumární vzorec ● systémové názvy sloučenin ● chemická vazba a valence ● slučovací entalpie ● reaktivita prvku ● slabá vazba ● polarity vazby ● iontová vazba ● donor ● akceptor ● kovalentní vazba ● rozbití sloučeniny neboli disociace ● radikály ● hodnoty slučovacích entalpií ● periodická tabulka prvků ● kov ● Mendělejova tabulka prvků ● podobnost chemických vlastností prvků ● lanthanoidy ● aktinoidy
Jádro atomu a jeho stabilita
silná interakce a rozbití protonu ● vazebná energie ● radioaktivní přeměna
Radioaktivita
projev nestability jádra ● poločas přeměny ● přeměnová konstanta a aktivita
● i neutron se rozpadá ● typy radioaktivních přeměn ● Přeměna α ● Přeměna β ● radiokarbonová metoda datování ● pozitron ● přeměna γ, deexcitace jádra a jaderný izomer
Jaderné reakce
uvolňovaní energie při jaderných přeměnnách ● jaderná syntéza ● syntézy vodíku ● štěpení jader atomů ● náročnost štěpení ● pomalé neboli termické neutrony ● rychlé neutrony a účinný průřez pro absorpci neutronu ● jaderná exploze ● štepení uranu v jaderném reaktoru ● energie uvolnena při štěpení 235U ● moderátor a obsorbátor ● aktivní zóna a její stavy ● podkritický stav ● kritický stav ● nadkritický stav ● multiplikační faktor ● regulace výkonu aktivní zóny a zpožděné neutrony ● porovnání energií uvolněných při chemických a jaderných rekací
Ionizující záření
excitace ● příklady ionizujících zaření ● neutronové záření ● zdroje ionizujících záření● kosmické záření ● dávka záření ● kosmické záření ● dávkový příkon ● účinky ionizujícího záření ● biologické účinky ionizujícího záření ● jakostní faktor ● dávkový ekvivalent ● ekvivalentní dávka ● reakce lidského těla na ionizující záření
Hmotnost a relativita
teorie relativity ● hodnoty Lorentzova činitele ● klidové hmotnosti elemntárních částic ● anihilace a antihmota
Odkazy
Tabulky
1155 První ionizační energie prvních 99 prvků ● 1189 Klidové hmotnosti elementárních částic
Přílohy
Koupit celý článek za 60 Kč
Často kladené dotazy, informace o prodeji a nabídku dalších e-knih tohoto webu naleznete zde.
Článek z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie; ISSN 1804-8293;
www.transformacni-technologie.cz; Copyright©Jiří Škorpík, 2006-2020. All rights reserved. Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●

Úvod

hmota

Hmota je složena z mnoha druhů elementárních (základních) částic o hmotnostech menších jak 2·10-7 kg. Tyto částice nejprve vytváří atomy a z atomů se skládá hmota kolem nás:

Atom a prvek

základní částice atomu, proton, neutron, nukleon

Atom se skládá z těžkého jádra s kladným elektrickým nábojem obklopeného lehčími částicemi zvanými elektrony se záporným elektrickým nábojem. Jádro každého atomu se skládá z protonů, které mají kladný elektrický náboj. Počet elektronů okolo jádra atomů odpovídá počtu protonů. Většina jader obsahuje i neutrony, které jsou bez náboje. Neutrony i protony se souhrnně nazývají nukleony(1). Tuto tzv. nukleární podstatu atomu (těžké malé jádro obklopené lehkými elektrony) objevil novozélandský fyzik Ernest Rutherford (1871-1937) [14, s. 112]. Protony a neutrony jsou složeny z ještě menších částic – zatím jich bylo objeveno několik stovek – podrobnosti o nitru nukleonů populárně naučnou formou naleznete např. v [8].

izotop, izobar, radionuklid

Atomy, které mají jednoznačně určený počet protonů a neutronů se nazývají nuklidy. Nuklidy, které mají stejný počet protonů, ale různý počet neutronů se nazývají izotopy. Skupiny atomů se stejným počtem nukleonů, ale rozdílným počtem protonů v jádře se nazývají izobary (jednotné číslo izobar). Žádné jádro nemůže obsahovat libovolnou kombinaci počtu protonů a neutronů. Izotopy prvků s nestabilní kombinací protonů a neutronů v jádrech (po určité době se taková jádra rozpadnou nebo vyzáří energii) se nazývají radionuklidy.

prvek, vodík

Atom s konkrétním počtem protonů se nazývá prvek. Doposud bylo lidmi objeveno přes sto prvků a lze očekávat, že budou nalezeny další [10]. Nejjednodušší prvek obsahuje jeden proton v jádře a jeden elektron obíhajícím kolem jádra – nazýváme ho vodíkem a zkráceně označuje písmenem H (Obrázek 1).

Izotopy vodíku a značení atomů

nukleonové číslo, protonové číslo
1.72 Izotopy vodíku a značení atomů
X značka prvku; A [-] nukleonové číslo; Z [-] protonové číslo (počet protonů v jádře atomu); N [-] neutronové číslo (počet neutronů v jádře atomu); e- elektron. Protium tzv. lehký vodík, nejčastější izotop vodíku (obyčejný „lehký vodík“ je nejjednodušší atom, který je v přírodě běžný – 99,9885 % člověku dostupného vodíku; nejvíce je ho na povrchu Země ve vodě). Deuterium tzv. těžký vodík (v přírodě se vyskytuje v množství pouze 0,0115 % z celkového objemu vodíku, nejčastěji opět jako součást vody; deuterium není radioaktivní, má pouze některé drobné fyzikální odlišnosti oproti lehkému vodíku). Tritium obsahuje v jádře dva neutrony a navíc se jedná o radionuklid (v přírodě se ve využitelné koncentraci nevyskytuje). Literatura [1].
● 1 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
uhlík

Dalším frekventovaným prvkem na Zemi je například uhlík (označujeme zkráceně písmenem C), který má v jádře šest protonů a také má několik izotopů (Obrázek 2).

Izotopy uhlíku a vodíku
2.1152 Izotopy uhlíku a vodíku
a oba prvky jsou nuklidy; b izotopy vodíku; c izotopy uhlíku; d jen některé izotopy jsou radionuklidy. Literatura [2].
vznik prvků

Atomy vodíku jsou produktem velkého třesku při vzniku vesmíru. Ke vzniku těžších prvků dochází ve hvězdách za vysokých tlaků a teplot a ty nejtěžší prvky vznikají při expolozi hvězd, během kterých se prvky dostávají do širokého okolí. Od velkého třesku takto zaniklo asi 200 milionů hvězd [17, s. 38].

slučování, štěpení, transmutace

Obecně existují tři způsoby vzniku nového prvku, a to sloučením dvou lehčích atomů v atom těžší, rozštěpením těžšího atomu a transmutací atomu přeměnou protonu na neutron nebo obráceně. O všech těchto možnostech zde budu postupně psát. Vzhledem k tomu, že člověk dokáže všechny tři způsoby uměle vyvolat jsou na Zemi i atomy, které nevytvořily hvězdy ale člověk v jaderných reaktorech, pomocí termonukleárních explozí bomb a v laboratořích ozařováním atomů. Prvky těžší než vodík budu popisovat v navazujícíh částech článku, přičemž vlastnosti mnoha frekventovaných prvků uvádím i v článku 44. Technická chemie.

Rozbití elektronového obalu a vznik iontů

přitažlivost protonu a elektronu

Obal atomu obsahuje tolik elektronů, aby jako celek byl atom elektricky neutrální. Přesto mezi elektricky kladně nabitým jádrem a záporně nabitými elektrony v obalu působí elektrická přitažlivá síla (gravitační je naprosto zanedbatelná). Jestliže elektron se nemá zhroutit do jádra, musí kolem jádra obíhat určitou rychlostí.

● 2 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
nulový pohyb elektronu

Problém takové prvoplánovité úvahy je v tom, že jakákoliv elektricky nabitá zrychlující částice vyzařuje energii (ve formě fotonů, respektive elektromagnetického záření). Taková vlastnost byla u elektronů známa ještě před tím, než bylo objeveno složení atomu [18], protože elektron byl předmětem výzkumu při odhalování podstaty elektřiny. Taková vlatnost elektronů znamená, že v důsledku odstředivého zrychlení při pohybu kolem jádra by elektrony vyzařovaly energii a jejich pohyb by se postupně zpomaloval až by nakonec musely spadnout do jádra. To že, do jádra nespadnout vysvětluje kvantová teorie elektronového obalu atomu tj. elektrony v obalu jsou schopny vyzářit energii pouze v kvantech a nikoliv spojitě [4, s. 233] (v  makrosvětě ztrácí částice energii třením – nárazy – o okolní částice). Takto po "skocích" může snižovat elektron svou kinetickou energii až na určité minimum, kdy jeho energie nebude stačit na minimální kvantum energie, a tak se jeho rychlost přestane snižovat a vyzařovat fotony – tato rychlost se názývá nulový pohyb elektronu [11, s. 159].

Bohrův model atomu

S kvantovým chováním elektronů v obalu přišel dánský vědec Niels Bohr (1885–1962). Proto model atomu, ve kterém jádro obíhá příslušný počet elektronů v různých (kvantovaných) vzdálenostech dnes nazýváme Bohrův model atomu.

fotoelektrický jev

Jedním z přímých důkazů kvantování energie elektronu v atomovém obalu je fotoelektrický jev teoreticky popsaný už Albertem Einsteinem:

Fotoelektrický jev jako důkaz kvantové teorie elektronového obalu
3.1012 Fotoelektrický jev jako důkaz kvantové teorie elektronového obalu
s.t. skleněná trubice; k katoda (kovová destička); a anoda; e.o. elektrický obvod; V galvanický článek udržující napětí v elektrickém obvodu; A ampérmetr – měření proudu v obvodu. Při fotoelektrickém jevu dochází, v důsledku pohlcování proudu fotonů atomy katody, k emitaci (uvolňování) elektronů, které jsou přitahovány anodou. Průchod elektronů je detekován ampérmetrem, který měří proud v obvodu. Podstatou důkazu je fakt, že elektrony z atomů tvořící katodu dokázal "vyrazit" pouze proud fotonů o určité vlnové délce (o určité energii) a vyšší bez ohledu na intenzitu záření (počet fotonů dopadajících na plochu za jednotku času). Jestliže vlnová délka záření byla menší, pak k emitaci elektronů z katody nedocházelo, ani když se intenzita záření zvýšila, takže proud smyčkou neprocházel.
● 3 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
ionizační energie prvku, kation

Energie kvanta, která vede k tomu, že z neutrálního atomu unikne jeden elektron se nazývá ionizační energie prvku. Jestliže v atomovém obalu chybí jeden elektron stává se z něj kation (kladně nabitý atom – ionizovaný stav atomu, směs kationtů a volných elektronů v plynném prostředí se nazývá také plazma), ionizační energie potřebná k odebrání druhého elektronu bude vyšší (elektrony v obalu se navzájem odpuzují, takže když je jich méně, klesne i tato odpudivá síla). Odtud se rozlišuje první ionizační energie prvku, druhá atd. Ionizační energie se obvykle uvádí v jednotce elektronvolt, která představuje kinetickou energii, kterou nabitá částice získá mezi deskami se vzájemným napětím 1 V.

Zápis ionizační rovnice
4.1039 Zápis ionizační rovnice
Jedná se ionizaci atomu vápníku Ca nejprve první, a pak druhou ionizační energií. e- elektron. Zdroj hodnot ionizačních energií [13].

První ionizační energii není složité změřit, například ionizací atomů prvku v plyném stavu:

První ionizační energie elektronového obalu jednotlivých prvků
hodnoty prvních ionizačních energií, ušlechtilé plyny, alkalické kovy
5.1186 První ionizační energie elektronového obalu jednotlivých prvků
U [eV] ionizační energie prvku. Na obrázku je znázorněna první ionizační energie známých prvků do protonového čísla 99. Z grafického vyjádření lze jasně rozeznat periodicky se opakující postupný nárůst ionizační energie s rostoucím počtem protonů ukončený náhlým hlubokým poklesem. Takových oblastí je v grafu celkem sedm a nazývají se periody (prvky na konci period se nazývájí ušlechtilé plyny, prvky na počátku period vyjma vodíku se nazývají alkalické kovy). Na obrázku je znázorněno protonové číslo a značka prvku na začátku a konci periody, český název prvku lze vyčíst z Tabulky 1155, ve které jsou i uvedeny přesné hodnoty prvních ionizačních energií. Ionizační energie odpovídají tzv. Základní stavu atomu, tedy stavu, ve kterém odpovídá součet energií elektronů nejnižší možné energií [10, s. 85]. Exicitovaný stav obalu je vyšší energetický stav, tj. vyšší než základní a dosáhne se ho například zvýšením teploty látky (v tomto případě plynu) nebo pohlcením fotonu, pak k ionizaci stačí menší množství energie.
● 4 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
atomy se slučují

Zdá se, že právě schopnost atomu vytvářet kationty je určující pro jeho chemické vlastnosti tj. slučování atomů ve víceatomární útvar. Například ušlechtilé plyny na konci každé periody jsou známé tím, že se vyskytují v přírodě v čísté podobě tj. jako samostatné atomy, které se prakticky nezůčastňují žádných reakcí. Naopak alkalické kovy na začátcích period a vodík, tedy v rámci periody s nejmenší ionizační energií, jsou známé svým velkým sklonem ke slučování a v přírodě se vyskytují prakticky jen ve sloučeninách. Takže lze říct, že čím snadněji atom "uvolňuje" elektrony, tím snadněji se slučuje s dalšímí atomy.

ionizace světlem
Atomy jakého prvku či prvků mohou být ionizovány fotony viditelného světla? Řešení úlohy je uvedeno v Příloze 1176.
Úloha 1.1176
ionizační energie 1 molu
Určete celkovou ionizační energii jednoho molu chloru. Řešení úlohy je uvedeno v Příloze 1185.
Úloha 2.1185
aniont, ionty, elektronová afinita

Kupodivu, za jistých okolností může elektronový obal přijmout elektron navíc, takže atom jako celek bude mít záporný náboj. Takový atom nazýváme aniont (kationty a anionty souhrnně nazýváme ionty podle starověkého středomořského národa Iónů [14, s. 34]). Energie, která se uvolní, jestliže elektronový obal příjme elektron navíc a z atomu se stane aniont se nazývá elektronová afinita (elektronové afinity vybraných prvků jsou uvedeny například v [12], [23]). Elektronová afinita může být kladná i záporná, kladná hodnota určuje získanou energii s příjmutí elektronu obalem (atom ho ale nemusí udržet a aniont nakonec stejně nevznikne). Podobně jako při ionizaci lze stanovit elektronovou afinitu při dodání jednoho elektronu, dvou atd. (druhá a vyšší elektronová afinita prvku je vždy záporná a klesá s rostoucím záporným nábojem obalu [10, s. 38]).

Další příklad ionizační rovnice
6.1041 Další příklad ionizační rovnice
Jedná se ionizaci atomu kyslíku jedním, pak druhým elektronem. Zdroj hodnot elektronových afinit [12], [23].
elektronový oblak neboli orbital

Tvorba aniontů je možná díky tomu, že elektronový obal nedokáže zcela odstínit kladný náboj jádra, který tak prosakuje na povrch atomu. Například u vodíkového atomu musí pro odstínění kladného náboje jádra stačit jeden elektron, aby to dokázal ze všech stran atomu, musí být jeho poloha neurčitá. To znamená, že s jistou pravděpodobností se vyskytuje pouhý jeden elektron všude v elektronovém obalu. Tato pravděpodobnost se dá spočítat (Schrödingerova rovnice) a samozřejmě se v různých částech obalu může měnit. Ve výsledku se jeden elektron chová jako oblak obklopující jádro (mluvíme o elektronovém oblaku odborně o orbitalu).

● 5 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●

Kdyby poloha elektronu nebyla neurčitá tak by se při pohledu na atom ze strany nacházející se proti jeho poloze vůči jádru plně projevil kladný náboj jádra. Neurčitost polohy elektronu lze také dokázat i štěrbinovým experimentem [11, s. 168] popsaného v kapitole 46. Štěrbinový experiment. Obecně se atom v určité vzdálosti chová jako bez elektrického náboje, tedy neutrálně (jeho kladný i záporný náboj se vyruší), ale při přibližování lze postupně v okolí atomu naměřit náboj kladný i záporný různých velikostí, podle toho z jakého směru se k atomu přibližujeme.

s, p, d a f-orbital

U doposud známých atomů se vyskytují pouze čtyři typy elektronových oblaků, které se označují malými písmeny s, p, d, f(6). Pokud si takový oblak představíme jako prostorový útvar se světlými a tmavými skvrnami, kde tmavší skrvrny znamenají vyšší pravděpodobnost výskytu elektronu, pak světlé skvrny představují místa, přes které bude prosakovat kladný náboj. Elektronové oblaky, respektive orbitaly se odlišují právě podle množství skrvn a jejich orientaci v prostoru, takže s-orbital má jeden tvar, p-orbital má tři tvary, d-orbital má pět tvarů a f-orbital sedm tvarů.

Pauliho princip výlučnosti

Světlé skvrny představující prosakování kladného náboje jádra jsou příležitost jinému elektronu zaujmout místo v elektronovém obalu. Nový elektronový oblak bude stejného tvaru, ale pootočený tak, aby jeho tmavé skvrny zakryly skvrny světlé předchozího oblaku a naopak. To je příčina toho, proč se jednotlivé tvary orbitalů vyskytují maximálně ve dvojicích a oba elektrony mají i stejnou energii. Přičemž elektrony ve dvojici s-orbitalů mají nižší energii než elektrony v p-orbitalech, ty nižší než elektrony v d-orbitalech a nejvyšší energie jsou v f-orbitalech a jsou i dále od jádra. To, že orbitaly vytváří maximálně dvojice se nazývá Pauliho princip výlučnosti podle rakouského vědce Wolganga Pauliho (1900–1958).

valenční vrstva

Díky prosakování náboje jádra se mohou udržet v elektronovém obalu i elektrony navíc, ale podmínkou je, že musí tvarem svého elektronového oblaku doplňovat původní vnější elektronový orbital atomu. Orbital na vnější straně obalu se nazývá valenční vrstva.

● 6 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
určení typu orbitalu vlaneční vrstvy, výstavbový princip

Typ orbitalu valenční vrstvy lze stanovit relativně snadno pomocí tzv. výstavbového principu, který objevil Niels Bohr [10, s. 86]. Podle výstavbového principu vznikne elektronový obal prvku přidáním elektronu do elektronového obalu prvku, který má o jeden proton v jádře méně, i když se vyskytují prvky, u kterých toto pravidlo neplatí zcela. Současně platí, že elektronový obal je stejný u všech izotopů jednoho prvku. Tak například je jasné, že valenční orbital vodíku bude typu s a bude v něm jen jeden elektron, to se zkráceně zapíše 1s1 (jednička před označením typu orbitalu označuje periodu ionizační energie Obrázek 5). Orbital je tedy neúplný, takže kladný náboj jádra prosakuje natolik, že atomy vodíku jsou náchylné k vytvoření aniontu. Atom helia už musí mít dva elektrony, takže jeho valenční orbital vytvoří pár 1s2, proto atomy helia anionty netvoří a prosakování náboje jádra je u helia výrazně nižší než u vodíku. Třetím prvkem v pořadí v počtu protonů v jádře je lithium, který má tři elektrony – kolik jich bude ve valenční vrstvě? Je jisté, že ve valenční vrstvě bude jen jeden elektron (zbývající dva vytvoří pár), ale jaký typ orbitalu? Z průběhu ionizační energie je jasné, že orbital musí mít velmi nízkou energii, proto valenční orbital bude 2s1 (dvojka jako druhá perioda – orbital s, protože má nejnižší energii) a lithium vytváří anionty velmi lehce. Berilium pak bude mít ve valenční vrstvě konfiguraci 2s2. Následuje atom prvku boru s pěti elektrony ale s vyšší ionizační energii než bor, to znamená, že musí mít orbital s vyšší energií než s-orbital, což je p-orbital a valenční vrstva boru má konfiguraci 2p1, takže anionty vytváří celkem snadno. Za borem je uhlík s valenční vrstvou 2p2, protože p-orbital má tři tvary může také příjmout elektron či dva na kofiguraci 2p4. Takto lze pokračovat v určování konfigurace valenční vrstvy u dalších prvků.

Příklady konfigurace valenční vrstvy prvků
7.1187 Příklady konfigurace valenční vrstvy prvků
Elektronové konfigurace prvků lze nalézt například v chemických analytických tabulkách [13].

Konfiguraci valenčních vrstev prvků ve vztahu k periodě ionizační energie vypadá takto:

Konfigurace valenční vrstvy prvků
8.1138 Konfigurace valenční vrstvy prvků
Všechny prvky na počátku periody mají valenční vrstvu typu s1, protože tento typ orbitlau má nejnižší energii.
● 7 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
určení složení orbitalů prvků

Pomocí výstavbového principu a posledního obrázku lze určit složení všech orbitalů jakéhokoliv prvku. Například neon Ne (Z=10) obsahuje elektrony v těchto orbitalech 1s2 2s2 2p6, sodík Na (Z=11) 1s2 2s2 2p6 3s1, fosfor P (Z=15) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 atd. Složení jednotlivých orbitalů se tedy opakuje a zkráceně se zapisuje využitím znalosti složení elektronového obalu nejbližšího ušlechtilého plynu s nižším protonovým číslem takto: Na [Ne]3s1, P [Ne]3s2 3p3 atd. V těchto případech se čísla před typem orbitalů označuje jako číslo elektronové slupky či energetické hladiny [10, s. 89].

Úvod do slučování atomů

Jak už bylo zmíněno v úvodu článku, z atomů jednotlivých prvků se skládají látky materiálního světa kolem nás. Mechanické vlastnosti jednotlivých druhů látek jsou dány podle toho z jakého prvku nebo kombinací prvků se skládají.

sloučenina

V přírodě se nevyskytují prvky jenom jako volné atomy, ale spíše ve formě víceatomarní. Nejmenší základní stavební částicí vodní páry, kterou lze mechanicky separovat je víceatomární útvar tvořený atomy vodíku a kyslíku, přesněji obsahuje vždy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Tyto atomy jsou sloučeny a tím dávají vodní páře její unikatní chemické vlastnosti odlišné od chemických vlastností kyslíku a vodíku. Sloučené atomy se nazývají sloučeninou. Podobně vzduch je složen z velké části ze dvouatomových sloučenin dusíku (sloučenina obsahuje dva atomy dusíku) a kyslíku (sloučenina obsahuje dva atomy kyslíku).

molekula

Nejmenší částice látky, na kterou ji lze rozdělit tak, aby neztratila své chemické vlastnosti se nezývá molekula [18]. Jestliže je látka složena z nesloučených atomů, pak je molekulou atom, jestliže je látka složená ze sloučenin, pak je molekulou částice sloučeniny, viz též kapitola 44. Slovo molekula. Tvorbou sloučenin a jinými vlastnostmi molekul se zabývá přírodní nauka zvaná chemie (viz článek 44. Technická chemie), proto je označujeme i jako chemické sloučeniny.

chemický vzorec, organické prvky

Každý druh molekuly má svůj chemický vzorec, který je u nejjednoduších sloučenin tvořen písmeny prvků a číslem (dolní index za značkou prvku) označující počet atomů daného prvku v molekule. Například molekula vody má značku H2O. Dvouatomové molekuly dusíku a kyslíku ve vzduchu mají vzorce N2 a O2. Ale existují i mnohem složitější sloučeniny obsahující několik prvků a větší počet atomů. O tom jak porozumět a sestavit chemický vzorec sloučeniny například zde [5], [19]. Pořadí psaní značek prvků ve sloučenině není podstatný, ale obvykle se píše podle protonových čísel (od největší po nejmenší), ale pokud sloučenina obsahuje vodík nebo kyslík (tzv. organické prvky), pak se píše první vodík, pak kyslík a potom další prvky.

● 8 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
sumární vzorec, systémové názvy sloučenin

Vzorců je několik typů, ten který zde používám je založena na počtu atomů a druhů prvků a nazývá se sumárním vzorcem. Existují i složitější typy vzorců (i grafické), ze kterých lze vyčíst více údajů o stavbě molekuly [19]. Mimo vzorce existují i názvy sloučenin, většinou v každém jazyce jiné. Systém skladby názvů sloučennin v češtině je uveden například v [5], [19] a takový název se nazývá systémový. U frekventovaných sloučenin se používají i nesystémové názvy jako voda pro H2O místo systémového oxydan apod.

chemická vazba a valence

Síla, která drží jednotlivé atomy ve společné molekule se nazývá chemická vazba. Schopnost prvku vytvářet sloučeniny se nazývá valence. Při vzniku sloučeniny se energie musí uvolnit, protože atomy se slučují jen tehdy, pokud je to energeticky výhodné. Tato energie je ve formě kinetické energie výsledných produktů slučování, kmitání atomů v molekule a ve formě vyzářených fotonů.

slučovací entalpie

Energie, která se musí z vyšetřovaného objemu, ve kterém se vytváří sloučeniny odvézt, aby teplota sloučenin zůstala (po skončení slučování) konstantní se nazývá standardní molární slučovací entalpie. Standardní označuje, že se jedná o chemickou reakci probíhající při standardním atmosférickém tlaku a teplotě 25 °C, přičemž výchozí látky jsou ve stavech, ve kterých se nacházejí při této teplotě a tlaku. Molární značí, že slučovací entalpie odpovídá takovému množství výsledných molekul, které obsahuje stejný počet částic jako jeden mol. Samozřejmě lze tuto honotu přepočítat i na energii v eV připadající na jednu molekulu sloučeniny. Hodnoty slučovacích entalpií vybraných sloučenin naleznete například v [13].

reaktivita prvku, slabá vazba

Všechny prvky, kromě ušlechtilých plynů, se snaží vytvořit chemickou vazbu s jiným prvkem pomocí sdílení elektronů ve valenční vrstvě. Míra této "snahy" se nazývá reaktivita prvku (existuje také měřitelná veličina elektronnegativita [19, s. 16]). Prvky se snaží slučováním "doplnit" svůj valenční orbital do úplného zaplnění nebo naopak, pokud je to energeticky výhodnější, se neúplného orbitalu "zbavit". Lze si to představit i tak, že účelem slučování prvků je získání stejné elektronové konfigurace valenčních elektronů, jako má ušlechtilý plyn s nejbližším protonovým číslem. Chemická vazba vzniká tak, že atomy se nejdříve k sobě přichytí díky prosakování náboje jádra slabou elektrostatickou silou. Taková vazba se nazývá slabá vazba, která se dále může rozvinout až v chemickou vazbu a vznikne tak nová molekula. Ušlechtilé plyny přece jenom také vytváří za běžných tlaků chemické vazby, ale pouze slabou vazbu bez dalšího rozvoje a to ještě jen v při velmi nízkých teplotách.

● 9 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
polarita vazby

Chemická vazba vzniká sdílením valenčních elektronů protnutím jejich orbitalů. Tyto sdílené elektrony mají různé rozložení pravděpodobného výskytu mezi sloučenými atomy, kdy můžeme hovořit o dvou extrémech. Prvním extrémem je rozložení pravděpodobné polohy vylenčních elektronů pouze do valenční vrstvy jednoho atomu, takže z tohoto atomu vznikne aniont a z atomu, který o elektrony přišel kation. Takový typ vazby se nazývá iontová vazba. Druhým extrémem je rozložení pravděpodobné polohy valenčních elektronů mezi atomy v průniku valenčních orbitalů. Takový typ vazby se nazývá kovalentní vazba. Nerovnoměrné rozložení valenčních elektronů mezi atomy se projeví tzv. polaritou vazby (těžiště kladného náboje molekuly je výrazně posunuté od těžiště záporného náboje), čím je polarita výraznější, tím více se typ vazby blíží iontové a naopak kovalentní, takže dokonalá kovalentní vazba je bez polarity. Molekula s polaritou se v elektrickém poli natáčí tak, aby její kladný konec směřoval k záporně nabitému konci pole. Polarita vazby se projevuje při změně skupenství, více v kapitole 44. Plyn se mění v kapalinu a tuhou látku.

iontová vazba, donor, akceptor

Vznik iontové vazby si lze představit jako chemickou vzabu mezi dvěma atomy různých prvků, z nichž jeden má nízkou hodnotu ionizační energie a druhý vysokou hodnotu elektronové afinity. Atom s nízkou ionizační energii se stane dárcem neboli donorem elektronu atomu s vysokou elektronovou afinitou, který je příjemce neboli akceptor). Takto se vytvoří z atomů ionty, které drží pohramadě elektrostatická síla. Slučovací entalpie v tomto případě odpovídá součtu rozdílu mezi elektronovou afinitou aniontu a ionizační energii kationtu a práce, která by se musela vykonat k odtržení kationtu od aniontu. Například vznik iontové sloučeniny kuchyňské soli NaCl (chlorid sodný) [10, s. 102] je výhodný pro sodík Na i chlor Cl, protože valenční orbital sodíku je s1 a chloru p5 – vznikne iontová vazba, kdy sodík předá jeden elektron chloru a tím získá valenční vrstvu helia s2 a chlor přijetím elektronu získá valenční vrstu neonu p6:

Slučovací rovnice iontové vazby
9.1137 Slučovací rovnice iontové vazby
Příklad vzniku molekuly kuchyňské soli a její energetická bilance. ΔH [eV] slučovací entalpie (v tabulkách se uvádí značka jednotky [kJ·mol-1] tj. slučovací energie při vzniku 1 molu molekul). (a) [eV] elektronová afinita chloru Cl; (b) [eV] ionizační energie sodíku Na; (c) [eV] práce potřebná k oddálení kationtu Na+ od aniontu Cl-.
● 10 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
kovalentní vazba

Typickou ideální kovalentní vazbu tvoří dvojice dvou atomů stejných prvků, například již zmíněné sloučeniny dusíku N2 a kyslíku O2 apod. V těchto případech lze jen ztěží očekávat, že jeden atom se z nějaké příčiny stane aniontem a druhý kationtem, je tedy zřejmé, že se jedná chemickou vazbu bez polarity [11, s. 203]. Stejný typ vazby vzniká při sloučení dvou atomů vodíku za vzniku molekuly H2. V takových molekulách se nevytváří anionty, ale pravděpodobnost výskytu obou elektronů se rozloží do obou valenčních orbitalů (orbitaly se protnou). Takový orbital sdílených elektronů se nazývá molekulový orbital; molekulové orbitaly mají jiné tvary než orbitaly atomové. Elektrony v molekulových orbitalech mají menší energii, než měly v původních valenčních orbitalech – rozdíl je slučovací entalpie. Příkladem spíše kovalentní vazby, ale tentokrát s polaritou je molekula vody H2O – proto lze objem vody zahřát rozkmitáním molekul v proměnném elektrickém poli mikrovlné trouby. Dalším velmi názorným příkladem kovalentní vazby je vznik sloučeniny HCl (chlorovodík). Opět je zde chlor, kterému do ideálního orbitalu chybí jeden elektron, jenže ionizační energie vodíku je obrovských 13,59 eV a to určitě nepovede ke kladné energetické bilanci iontové vazby (všimněte si čísel u předchozího příkladu). Tyto dva atomy přesto vazbu vytvoří, protože vytvoření společného molekulového orbitalu, do kterého vodík a chlor dodají po jednom elektronu, je energeticky výhodnější než se nesloučit:

Slučovací rovnice kovalentní vazby
10.1136 Slučovací rovnice kovalentní vazby
(a) sloučení dvou atomů vodíku; (b) sloučení dvou atomů chloru; (c) jedna z možných souhrnných reakcí při vzniku sloučeniny HCL; (d) teoreticky možná reakce při vzniku HCL. Vodík a chlor se při standardní teplotě a tlaku nachází jako sloučeniny H2, respektive Cl2 v plynném skupenství a při reakci na molekulu HCl se tyto molekuly musí nejdříve rozbít, což spotřebuje stejné množství energie jaká se uvolnila při jejich tvorbě. Skutečná energie chemické vazby HCl je tedy blíže reakci (d), kde už energie pro rozbití molekul H2 Cl2 odpadá. Existuje ještě reakce iontů vodíku H+ Cl-, které lze vyrobit odděleně. Při takové reakci se opět vytvoří kovalentní vazba a uvolní energie 14,46 eV [25], ve které se projeví "návrat" ionizační energie vodíku a ztráta první elektronové afinity chloru.
● 11 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
rozbití sloučeniny neboli disociace

Rozbití sloučeniny se odborně nazývá disociace. Pro rozbití sloučeniny potřebujeme minimálně energii odpovídající slučovací entalpii (záleží v jakém skupenství se látka nachází), přičemž jsou tři reálné způsoby jak to udělat (teoreticky k rozbití molekuly lze použít i silné elektrické napětí).

První způsob disociace je pomocí fotonu o příslušné energii, který vychýlí elektron v orbitalu, a tím, dojde buď k zániku iontu u iontové vazby, nebo molekulového orbitalu kovalentní vazby. Například molekuly Cl2 disociují za denního světla, které obsahuje fotony o dostatečné energii (viz Úloha 1) nebo zahřátím na 200 °C (to je také příčina proč reakce vzniku chlorovodíku neprobíhá za tmy a teplotě 25 °C [5, s. 120]).

Disociaci sloučeniny v plynném skupenství lze dosáhnout i prostým zvyšování teploty sloučeniny, protože s teplotou roste kmitání atomů v molekule, které při jisté teplotě dosáhne kritické energie disociace viz také kapitola 44. Energie pohybu molekul plynu.

radikály

Posledním způsobem je disociace sloučniny jinou sloučeninou nebo atomem. Produkty disociace (molekuly i atomy), které mají potenciál dále reagovat se svým okolím (jsou reaktivní) nazýváme radikály.

Rozdíl mezi iontovými a kovalentními vazbami není pouze v polaritě, ale i velikosti vazebné energie, která je u iontových vazeb mnohem vyšší než u kovaletních. Některé sloučeniny s kovalentní vazbou s malou vazebnou energií je dokonce nutné chránit i před světlem jehož fotony mohou mít disociační energii (vzpoměňme na upozornění na obalech některých léčiv). Kovalentní vazby jsou typické pro biologické procesy, protože je lze skládat a rozbíjet s malým množstvím energie, ale iontové vazby jsou typické pro neživou přírodu (těžko rozložitelné minerály). Populárně naučnou formu o rozdílech v [10].

hodnoty slučovacích entalpií
Nalezněte hodnoty slučovacích entalpií pro molekuly soli a vody. Hodnoty převeďte na jednotky J·mol-1 a eV. Řešení úlohy je uvedeno v Příloze 1188.
Úloha 3.1188

Vlastnosti prvků při slučování lze tedy predikovat z jejich naměřené ionizační energie, počtu protonů, respektive elektronů v atomu a z elektornové konfigurace valenční vrstvy, kterou lze také většinou predikovat z pozice prvku v rámci periody, tedy opět z Obrázků 5 a 8.

periodická tabulka prvků

Mnohem přehlednější než zmíněné obrázky je tzv. periodická tabulka prvků [10], ve které jsou prvky jednotlivých period vypsány na řádky (sedm period=sedm řádků). V rámci řádku se prvky posunou tak, aby ve vzniklých sloupcích byly vždy prvky se stejnou konfigurací valenční vrstvy, tedy prvky s podobnými vlastnostmi při slučování (izotopy jednoho prvků mají stejné chemické vlastnosti, protože mají stejnou konfiguraci valenční vrstvy). Vzniklé sloupce se nazývají skupiny:

● 12 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
Periodická tabulka prvků
11.1156 Periodická tabulka prvků
Vodík se obvykle neumisťuje na první pozici prvního řádku, ale mimo tabulku pro jeho vyjímečné postavení. V poli prvku je uvedeno protonové číslo prvku, jeho mezinárodní označení a konfigurace valenční vrstvy. Odstín v poli prvku udává ionizační energii valenčního elektronu. a oblast velmi reaktivních prvků (malá hodnota ionizační energie, takže vytváří velmi snadno kationty a tedy i snadno reagují se svým okolím a dokonce při styku s vodou hoří [21, s. 25]); b prvky s velkou ionizační energií, které za normálních okolností nevytváří kationty, s okolními molekulami reagují jen za speciálních podmínek (za normálních podmínek se jedná o plyny, proto se jim říká ušlechtilé plyny).
kov

V peridodické tabulce prvků zobrazené na předchozím obrázku je dobře patrná hranice mezi kovy a nekovy (přibližně diagonála mezi hliníkem Al a poloniem Po) – odtud plyne základní vlastnost kovů, protože kov je prvek, který dobře uvolňující elektrony, vodič elektřiny, jeho povrch je lesklý, protože na povrchu jsou volné elektrony, od kterých se odráží světlo.

Mendělejova tabulka prvků

To, že některé prvky lze separovat pomocí stejných chemických reakcí si všimlo spoustu chemiků, ale až ruský vědec (1834-1907) Dmitrij Mendělejev vytvořil životaschopný systém jejich řazení v tabulce [10]. V mendělejově době nebyly přirozeně známy všechny prvky ani jejich ionizační energie a protonová čísla (pouze relativní hmotnosti jejich izotopů), takže původní tabulka (Mendělejova tabulka prvků) vypadala trochu jinak, ale díky očividným mezerám mezi prvky ní byly objeveny nové prvky a byla důležitým poznatkem k pochopení mechanismů chemických reakcí.

● 13 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
podobnost chemických vlastností prvků, lanthanoidy, aktinoidy

Všechny prvky nějaké skupiny budou podobně reagovat s prvky jiné skupiny, protože mají v rámci skupiny stejnou konfiguraci valenční vrstvy. Obecně ale také platí, že prvky s podobnou ionizační energií a stejnou konfigurací valečních elektronů mají i velmi podobné chemické vlastnosti ať se nacházejí v tabulce kdekoliv. Rozdíl při chemické reakci se často projeví pouze ve vlastnostech spojených s hmotnosti a velikosti atomu. Atomy těžšího prvku při stejné kinetické energii uvolněné při chemické reakci budou pomalejší "méně mrštné" než atomy lehčího prvku, a tak budou reagovat pomaleji. Úplně nejtěžší je chemické odlišení prvků s podobnými ionizačními energie i konfiguraci valenční vrstvy v rámci řádku, což je patrné u prvků s protonovými čísly 58-71 (tzv. lanthanoidy) a 90-99 (tzv. aktinoidy).

Podobnost chemických vlastností prvků je dobře patrna na některých sloučeninách důležitých pro život. Například v těle může být vápník Ca lehce nahrazen stronciem Sr, ale stroncium nemá všechny vlastnosti vápníku, takže nemůže úplně plnit jeho funkci v těle, a navíc je stroncium v přírodě radionuklid. Dalším příkladem je molekula ATP, ve které může být velmi důležitý atom fosforu nahrazen atomem arsenu, ale opět arsen nemá všechny potřebné vlastnosti fosforu (nelze ho dostat z krve stejným způsobem jako fosfor [21. s. 51]) a molekula ATP je tím znehodnocena [10, s. 24] apod. Také se zaměněné prvky mohou při teplotě lidského těla vyskytovat v jiných skupenstvích než původní prvek. Například plíce mohou zaměnit molekulu CO2 za SiO2, které mají podobné chemické vlastnosti, ale SiO2 je v plynném stavu až od 2 200 °C, takže zůstává v plicích (absorbují je plicní sklípky jako CO2) a člověka mohou zadusit [21, s. 42].

Jádro atomu a jeho stabilita

silná interakce a rozbití protonu

Sklaba jádra atomu už není tak jednoduchá jako skladba jeho obalu. Zapomeneme-li na nejednodušší prvek vodík pouze s jedním protonem v jádře, skládá se jádro atomu s kladně nabitých částic protonů a elektricky neutrálních neutronů. Složitost spočívá v tom, že kladně nabité protony se odpuzují, a aby se tedy protonové jádro neroztrhlo musí existovat jiná síla (přitažlivá), která protony udrží u sebe. Tato síla se nazývá silná interakce. Síla silné interakce pochází z protonu, který je složen z ještě menších částic (kvarky), které se navzájem přitahují, proto se přitahují navzájem i protony (částice, které kvarky neobsahují tuto sílu nevnímají). Silná interkace je síla, kterou nelze pozorovat v mekrosvětě a i v rámci velikosti jádra má malý dosah (pouze do vzdálenosti několika průměrů protonů). Je to síla svým postavením v přírodě jedinečná jako síly gravitační a elektrostatické a působí i na neutrony, protože neutron se skládá z protonu a elektronu.

● 14 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●

Zde je vhodné se zmínit i o tom, že i když je proton považován za stabilní částici (která se sama od sebe nerozpadne), lze ho rozbít. Rozbít ho lze například srážkou s dalším protonem o velmi vysoké kinetické energii. Zatím se daří takto rozbíjet hmotu na stále menší a menší částice, s tím, jak se zvyšuje energie střel [20]. Doposud takto bylo objeveno již několik set částic menších než nukleony.

Silná interkace sama o sobě ke stabilitě jádra nestačí, protože podobně jako v případě elektronů v obalu se jádro nechází v různých energetických stavech. Tento stav se projevuje neustálými pohyby nukleonů v jádře vysokou rychlostí. Protože silná interakce výrazně převáží nad elektrickými silami až od jisté vzájemné vzdálenosti protonů vznikají mezi protony volné prostory. Bez existence neutronů, které zaplňují prostor mezi protony a zvyšují soudržnost jádra díky svému příspěvku silné interakce, by se jádra velmi rychle rozpadala při sebemenší příležitosti (pohlcení kvanta energie) – právě odtud plyne vlastnost radionuklidů, prostě neobsahují ten správný počet neutronů nutnou pro stabilní jádro [10, s. 56]. Krátky dosah silné interkace také odpovídá na otázku, proč se prvky těžší jak 92U (velké vzdálenosti nukleonů) velmi rychle rozpadají, proto se v zemské kůře prakticky nevyskytují.

vazebná energie

To jak to v jádru atomu musí "vřít" ukazuje závislost vazebné energie nukleonů na jejich počtu. Vazebná energie jádra představuje práci, kterou je potřeba vykonat k oddálení všech nukleonů z jádra, tak aby se už vzájemně nepřitahovaly (při této práci se překonává síla silné interakce). Vazebná energie jádra roste s početem nukleonů, ale díky krátkému dosahu silné interakce množství vazebné energie připadající na jeden nukleon v jádře dosahuje maxima při nukleonovém čísle 56:

Přibližný trend změny vazebné energie připadající na jeden nukleon jádra atomu
12.71 Přibližný trend změny vazebné energie připadající na jeden nukleon jádra atomu
eV [MeV] vazebná energie v jádře atomu připadající na jeden nukleon. eV nejprve rychle roste (největší skok je od deuteronu k 4He), pak je zhruba stejně velká (nasycení jaderných sil), maximum má železo 5626Fe a u těžších jader opět klesá následkem elektrického odpuzování. Křivka udává jen hrubý trend, skutečné hodnoty drobně kolísají podle toho, jak je počet protonů a neutronů blízko k tzv. magickým číslům, je-li sudý nebo lichý apod. Zdroj dat [4, s. 305].
● 15 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
radioaktivní přeměna

Z obrázku se může zdát, že jádro musí být vždy stabilní, jestliže jeho vazebná energie je kladná. Nedostatkem posledního grafu je ovšem skutečnost, že se jedná a průměrné hodnoty, ve skutečnosti je vazebná energie mezi nukleony rozložena nerovnoměrně. Tuto nerovnoměrnost rozložení vazebné energie způsobuje pohyb nukleonů v jádře, při kterém se jádro nejen přeskupuje, ale mezi nukleony se energie i sdílí a může se stát, že jeden či skupinka nukleonů získá výrazně vyšší energii, než je průměrná vazebná energie. Takové přelévání energie v jádru se děje ve všech atomech (samozřejmě, kromě lehkého vodíku), ale pouze u některých kombinací počtu nukleonů může dojít k tomu, že nerovnoměrné rozložení energie v jádře v jistých okamžik povede k jeho rozpadu nebo vyzáření energie ve formě fotonů a poklesu energie jádra. O atomech, u kterých je možné, že dojde k posledně zmíněné události říkáme, že jsou radioaktivní a onu událost proto nazýváme radioaktivní přeměna.

Radioaktivita

projev nestability jádra

Je to vlastnost některých jader atomů samovolně se rozpadat (přeměňovat) na jádra menší nebo při deexcitaci jádra vyzařovat záření. Při tomto procesu se uvolní část vazebné energie jádra ve formě fotonů a kinetické energie produktů radioaktivní přeměny.

poločas přeměny

Okamžik radioaktivní přeměny radionuklidu nelze přesně stanovit. U známých radiaonuklidů lze pouze stanovit, na základě statistiky, dobu, za kterou ve vyšetřovaném vzorku složeného z jednoho druhu radionuklidů proběhne radioaktivní přeměna přesně u poloviny atomů. Tato doba se nazývá poločas přeměny:

Přeměnová konstanta
přeměnová konstanta a aktivita
13.536 Přeměnová konstanta
λ [s-1] přeměnová konstanta (např. λ=1·10-2 s-1 znamená, že ve velkém souboru atomů daného radionuklidu každou vteřinu proběhne radioaktivní přěměna u 1 % z přítomného počtu radionuklidů); A+ [1·s-1; Bq] aktivita (počet radioaktivních přeměn za vteřinu); R [-] počet přítomných atomů radionuklidu; T1/2 [s] poločas přeměny; MR [mol] látkové množství atomů radionuklidu; NA [mol-1] Avogadrova konstanta.

Poločas přeměny je statistickou veličinou odovzenou pro velký soubor atomů radionuklidu, takže v případě dvou atomů radionuklidu automaticky neplatí, že u jednoho z nich dojde po uplynutí poločasu přeměny k radioaktivní přeměně se 100% pravděpodobností.

Poločasy přeměny některých radionuklidů jsou tak krátké, že je v přírodě nenajdeme, protože jejich jádra se rozpadla. Například již zmíněné tritium má poločas přeměny přibližně 12,32 let. V současné době jsme ale schopni některé radionuklidy vyrobit, jak si níže dále popíšeme.

● 16 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
i neutron se rozpadá

Přeměnám podléha i neutron, jeho střední délka života mimo jádro je 881,5 s a uvnitř jádra se může za určitých okolností rozpodanout na proton a elektron viz dále. U protonů a elektronů zatím nebyl zaznamenán samovolný rozpad. Velmi krátký poločas přeměny je hlavní problém při výrobě těžších umělých prvků. Ty se obvykle vyrábí tak, že se do jádra těžkého radioaktivního izotopu přidávají protony a neutrony, přitom tento proces musí být výrazně rychlejší než poločas přeměny.

typy radioaktivních přeměn

Ne každá radioaktivní přeměna vede nutně k rozpadu jádra, respektive ke snížení počtu nuklidů v jádře. Existují radioaktivní přeměny, při kterých jádro pouze vyzáří fotony nebo dojde k tzv. transmutaci jádra, při které se nemění nukleonové číslo, ale pouze počet protonů v jádře [1, s. 31]. Při radioaktivní přeměně příjde jádro o část své energie, kterou vyzáří ve formě jednoho z typů záření. Ernest Rutherford pojmenoval tyto tři druhy záření podle písmen řecké abecedy jako záření α (letící jádro He), záření β (letící elektron) záření γ (což je foton) [14, s. 97]. Podle typu převažujícího záření se označují nejčastější typy radioaktivních přeměn také jako α, β, γ:

Přeměna α

Přeměna α se vyskytuje u přirozených i umělých radioaktivních nuklidů těžkých prvků, kde se v jádru projevuje silné odpuzování protonů (nízký počet neutronů). Při této přeměně jádro emituje (vyzáří) shluk dvou protonů a neutronů (jádro helia):

Příklad přeměny α
14.540 Příklad přeměny α
α jádro Helia, též částice α-záření.
Přeměna β

Přeměna β- vzniká při přeměně neutronu v jádře radionuklidu na proton:

Příklad přeměny β<sub>-</sub>
radiokarbonová metoda datování
15.538 Příklad přeměny β-
ν-e antineutrino. Této přeměny se využívá při stanovování stáří odumřelých organismů. Radionuklid 14C vzniká v horních vrstvách atmosféry reakcí kosmického záření s dusíkem. Tento radionuklid se prostřednictvím molekuly CO2 dostává do živých organismů. Díky metabolismu organismu se neustále uhlík v organismu vyměšuje a zase přijímá. Po odumření organismu se tato výměna zastaví a radionuklid 14C se rozpadá s poločasem přeměny 5 730 let na izotop dusíku 14N podle uvedené rovnice. Z poměru obsahu izotopů 14C a 14N v odumřelém organismu lze tedy určit dobu, kdy organismus zemřel.
pozitron

Mimo přeměny β-, kdy se uvolňuje z jádra elektron se vyskytuje i přeměna přeměna β+, kdy se uvolňuje z jádra kladně nabitý elektron zvaný pozitron. Tento typ přeměny se vyskytuje u radioaktivních nuklidů připravených jadernými reakcemi. Vzniká při přeměně nadbytečných protonů v jádře na neutron, elektron a neutrino:

● 17 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
Příklad přeměny β<sub>+</sub>
16.539 Příklad přeměny β+
e+ pozitron – opačně nabitý elektron (částice β+-záření); νe neutrino.
přeměna gamma, deexcitace jádra a jaderný izomer

Jádra, která vzniknou radioaktivní přeměnou se velmi často vyskytují v excitovaném stavu, protože po změnách v počtu nebo typu nukleonů v jádře se nemusí nukleony vyskytovat v nejnižších možných energetických stavech. Následuje proto reorganizace nukleonů do energeticky výhodnějšího stavu – deexcitace jádra. Přitom dojde k emisi fotonů s energiemi v řádech výšších jak 104 eV (γ záření). Emise γ může být velice opožděná za předchozí radioaktivní přeměnou, respektive má vlastní poločas přeměny nezávislý na poločasu předchozí přeměny. Nuklid v excitovaném stavu s delším poločasem přeměny γ se nazývá jaderný izomer.

Jaderné reakce

uvolňovaní energie při jaderných přeměnnách

Mimo radioaktivních přeměn lze jádra atomu přetvořit pomocí jaderných reakcí. Známe dva druhy jaderných reakcí, při kterých dojde buď ke sloučení dvou jader neboli syntéze, nebo ke štěpení jádra. Typickým projevem jaderné reakce je uvolnění velkého množství energie ve formě kinetické energie produktů reakce a fotonů. Zatím co při chemických reakcí se uvolňuje maximálně několik desítek eV na atom, tak při jaderných reakcí se může uvolnit až několik stovek miliónů eV na jeden atom. I produkty radioaktivních přeměn mají energii. Energie uvolněná při radioaktivních přeměnách je problém například při skladování radioaktivního odpadu z jaderných elektráren – musí se chladit (část kinetické energie částic se nárazy transformuje na teplo). Naopak teplo z radioaktivních přeměn je využívano v radioizotopových generátorech, kde se toto teplo využívá pro výrobu elektřiny či tepla například u strojů určené pro práci mimo Zemi.

Při slučování a štěpení atomových jader se energie uvolňuje tím, že se mění jejich vazebná energie. Z Obrázku 12 je patrné, že energie se uvolňuje při zvyšování počtu nukleonů v jádře přibližně do izotopu železa 5626Fe, potom je nutné při zvyšování počtu nukleonů v jádře energii dodávat. Na druhou stranu při rozpadu jader těžších jak 5626Fe na dvě jádra lehčí budou mít tato nová jádra menší vazebnou energii, než původní jádro a energie se tedy uvolnila. Obě jaderné reakce člověk využívá, o čemž stručně pojednává následující text.

● 18 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
jaderná syntéza

K tomu, aby se jádra prvků k sobě přiblížila a sloučila je zapotřebí velkých tlaků a teplot, protože za normálních podmínek mezi jádry působí odpudívá síla kladného náboje – přitažlivá síla silné interakce se projeví až při přblížení jader na vzdálenost několika průměrů nukleonu. Je samozřejmé, že při těchto teplotách se už atomy nachází ve formě plazmatu [22, s. 217-218] (důvod vysokých teplot je odstranění el. obalů a získání vysokých rychlostí pro zvýšení tlaku). Jaderná syntéza probíhá například v jádru Slunce. Člověk umí proces slučování jader nastartovat i uměle, a to zatím pouze u vodíkových bomb pomocí energie uvolněné nejprve při tzv. jaderném štěpení. Na mezinárodní úrovni se ale pracuje na zařízení pro řízenou syntézu lehkých jader zvané termonukleární reaktor nebo také fúzní reaktor.

Některé rovnice jaderné syntézy
syntézy vodíku
17.74 Některé rovnice jaderné syntézy
(a) úhrnná reakce jaderné syntézy lehkého jádra vodíku v jádru Slunce – Tato reakce je velice pomalá a mezi její levou a pravou stranou probíhá několik reakcí dílčích; některé z nich potřebují jako vstupní produkty jiná jádra (např. uhlík), a pak je nezměněna zase uvolní – tato jádra plní funkci katalyzátoru reakce [4, s. 313]; (b) jaderná syntéza deuteria – Tato reakce probíhá při nižších teplotách a tlacích a za kratší dobu, než je reakce lehkého vodíku, proto i technické řešení termonukleárních reaktoru by bylo méně náročné.; (c) jaderná syntéza deuteria s tritiem – Jedná se o nejrychlejší známou termojadernou reakci, současně s nějnižší počáteční teplotou [3, s. 22], proto první termojaderné reaktory budou pravděpodobně využívat k výrobě energie syntézu deuteria a tritia. Naproti tomu, u této reakce je kinetická energie jádra helia asi jen 3,5 MeV, zbývající kinetická energie 14,1 MeV je v kinetické energii neutronu (problém neutronového bombardování nádoby reaktoru, tím se sice kinetická energie neutronu přemění na tepelnou /zpomalí/, ale bombardovaný materiál mění vlastnosti a stává se radioaktivním).

Syntéza těžších prvků než vodíku případně helia už je natolik obtížné, že probíhá jen při extrémních tlacích a teplotách během exploze hvězd a například Fe nevzniklo, jak by se dalo předpokládat, slučováním, ale masivním bombardováním jader lehčích prvků neutrony, které se v jádře rozpadaly na protony a elelektrony [10, s. 58]. Prvky těžší než železo dokonce mohly vzniknout pouze zhroucením dávných hvězd a „okamžitým“ uvolněním obrovského množství energie.

● 19 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
štěpení jader atomů

Při štěpení se původní těžké jádro rozštěpí (rozdělí) na dvě jádra, jejichž nukleonová čísla budou nižší. Štěpení probíhá vyvoláním silové nerovnováhy v jádru atomu například pomocí neutronu, který je absorbován jádrem, přitom se mohou uvolnit další neutrony. Pokud uvolněné neutrony způsobí štěpení dalších jader sousedních atomů, potom nastala řetězová reakce. Pokud tato řetězová reakce není omezována, potom nastala neřízená štěpná reakce (např. u jaderné exploze(26)). Jestliže množství rozštěpených jader v daném čase je regulováno, potom nastala řízená štěpná reakce, které se využívá především v jaderné energetice v zařízeních zvané jaderné reaktory, ve kterých se transformuje jaderná energie na teplo.

náročnost štěpení

Ostřelování jádra atomu za účelem jeho rozštěpení nemělo dlouho velký úspěch, dokud nebyl v roce 1932 britským fyzikem Jamesem Chadwickem (1891–1974) objeven neutron. Bombardováním atomů produkty radioaktivních přeměn, které do té doby byly objeveny, nebylo účinné, protože nedokaží proniknout k jádru. Elektron, ani když je urychlený na kinetickou energii několika miliónů eV, nepronikne přes elektronový obal [22, s. 59]. Podobně dopadne i odstřelování jádra urychlenými protony nebo částicemi α-záření, protože mají kladný náboj jako jádro a to je odkloní [14, s. 160–161].

pomalé neboli termické neutrony

Neutron pronikne snadno elektronovým obalem a nereaguje odpudivě ani na kladně nabité jádro. Zvláště tzv. pomalý neboli termický neutron (protože jeho kinetická energie je srovnatelná s kinetickou energií plynů při dané teplotě) má velmi vysokou pravděpodobnost, že pronikne do jakéhokoliv jádra vyjma jader vodíku a helia [14, s. 218].

rychlé neutrony a účinný průřez pro absorpci neutronu

Rychlost neutronu hodnotu pravděpodobnosti jeho zachycení jádrem velmi ovlivňuje, čím je vyšší, tím se pravděpodobnost zachycení snižuje. Neutrony po vypuzení z jádra mají ale obvykle mnohem vyšší energii v řádech milión eV a nazývají se rychlé neutrony. Pravděpodobnost absorbce neutronu v dané látce za daných podmínek jádrem určité velikosti je vyjádřena účinným průřezem pro absorpci neutronu, dále jen účinný průřez. Čím je účinný průřez jádra vyšší, tím vyšší je i pravděpodobnost absorpce neutronu jádrem. Rychlý neutron snadno uniká silám silné interakce. Naproti tomu, pohltí-li jádro neutron stane se z něj rázem jiný izotop, navíc se zvýší energie jádra o kinetickou energii neutronu, kterou musí jádro vstřebat [16, s. 178]. Takto změněné jádro na neutron reaguje buď tím, že se z něj stane radioaktivní izotop (a následuje radioaktivní přeměna) nebo právě rozštěpením.

● 20 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
jaderná exploze

Jestliže máme v nějakém objemu štěpitleného materiálu s velkým účinným průřezem pro obsorbci neutronů, tak při neřízeném štěpení dojde prakticky okamžitě k jaderným reakcím v celém objemu štěpitelného materiálu (lavinovité štěpení) po uvolnění prvních neutronů. Aby se tak stalo, musí tento objem štěpitelného materiálu být velice čistý (tzv. zbrojní kvalita) a mít určitou hmotnost (kritická hmotnost). Jako palivo pro takovou lavinovitou štěpnou reakci se nejčastěji používá čistý izotop 235U nebo 239Pu. Kritické množství u izotopu 235U je cca 50 kg, u izotopu 239Pu je 15 kg [5, s. 222]. Typické je pro lavinovité štěpení je jaderný vůbuch, tedy okamžité uvolnění jaderné energie, které se využívá v jaderných zbraní.

štepení uranu v jaderném reaktoru

Řízené štěpení jader se široce využívá jaderných elektrárnách, ve kterých se pomocí tepelného oběhu (nejčastěji se jedná o parní oběh) transformuje teplo z jaderného reaktoru na práci. Vhodný izotop pro štěpení v takových reaktorech musí splňovat podmínku okamžité jaderné reakce, to znamená, že se od něj požaduje okamžité štěpení po absorbci neutronu, jinak se z něj stává pouze radioaktivní izotop, který se rozštěpí neznámo přesně kdy. Z toho důvodu se v energetických jaderných reaktorech nejčastěji využívá pro řízenou štěpnou reakci izotop uranu 235U.

energie uvolnena při štěpení 235U

Štěpení jádra probíhá pomocí jednoho pomalého neutronu. Jádro uranu 235U tedy zvýší počet nukleonů na 236 a vznikne izotop uranu 236U. Tento izotop je vysoce nestabilní a je velmi vysoká pravděpodobnost (cca 88 %), že se ihned rozpadne na dvě jádra těžkých prvků (v opačném případě je pouze vyzářeno z jádra γ záření). Nejčastěji to bývá dvojice prvků 144Ba a 90Kr nebo 101Sr a 133Xe. Dále se uvolní určitý počet neutronů podle toho, kolik nukleonů právě vzniklé prvky dohromady obsahují. Tyto jádra mají v okamžiku vzniku vysokou kinetickou energii rovnající se přibližně energii 166 MeV. Nárazy jader do okolních molekul a atomů se snižuje jejich kinetická energie ve prospěch zahřívání okolní hmoty. Dále se uvolní energie ve formě kinetické energie sekundárních neutronů o celkové energii přibližně 6 MeV. Energie ve formě přímého gamma záření o celkové energii přibližně 10 MeV. Záření z radioaktivních přeměn produktů štěpení o celkové energii přibližně 18 MeV. Celkem se tedy při štěpení uvolní energie v různých formách o velikosti přibližně 200 MeV [7, s. 19]:

● 21 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
Příklad řízené štěpné reakce izotopu uranu <sup>235</sup>U
moderátor a obsorbátor
18.73 Příklad řízené štěpné reakce izotopu uranu 235U
a volný neutron je zachycen jádrem 235U; b vzniklý izotop 236U se rozštěpí na dvě těžká jádra přičemž se uvolní energie a několik neutronů; c snížení rychlosti neutronů ve hmotě moderátoru – U lehkovodních reaktorů je moderátorem (a zároveň chladivem) voda, dále to může být těžká voda, grafit... Vlastnost moderátoru musí být taková, aby zpomaloval neutrony na požadovanou rychlost, ale zároveň aby znatelně tyto neutrony nepohlcoval. Materiálem moderátoru proto bývají lehčí prvky (ale některé lehké prvky jsou pohlcovači neutronů, například bor a kadmium). Složení moderátoru bývá extrémně čisté. Zpomalení se děje ve formě pružných srážek neutronů s jádry moderátoru.; d zachycení nadbytečných neutronů ve hmotě absorbátoru – Absorbátor musí ve velké míře pohlcovat neutrony. To je například bór a kadmium..

Při rozpadu izotopu 236U se uvolní také několik neutronů podle typu vzniklých jader. V případě Rovnice 18 se uvolnily dva neutrony. Rychlost těchto neutronů je od 14 000 do 20 000 km·s-1 [7, s. 30] a jejich kinetická energie překračuje 1,1 MeV. Tyto rychlé neutrony mohou být s jistou pravděpodobností zachyceny dalšími jádry 235U, ale mnohem pravděpodobněji uniknout mimo objem látek připravených ke štepení nebo jsou pohlceny jádry jiných izotopů, které se pak stávají radioaktivními [6, s. 1352]. Proto se v reaktorech zvyšuje účinný průřez 235U pro absorpci neutronů zpomalením neutronů, aby se tím zvýšila pravděpodobnost zachycení neutronů jádry 235U

Nejčastěji se snižuje rychlost neutronů na 2 km·s-1 4 km·s-1 (kinetické energie neutronu od 0,025 do 0,085 eV [7, s. 30]). Při této rychlosti jsou neutrony v molekulárně kinetické rovnováze se svým okolím (rozsah rychlostí odpovídá teplotám od 20 °C do 700 °C). Maximální účinný průřez pro absorpci neutronu je při rychlosti neutronu 40 km·s-1 [7, s. 31] (kinetické energie neutronu 7 eV).

● 22 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
aktivní zóna a její stavy

Objem paliva, ve kterém probíhají řízené jaderné reakce se nazývá aktivní zóna. V aktivní zóně může z pohledu bilance neutronů nastat tzv. podkritický, kritický a nadkritický stav, tyto tři stavy se nazývají základními stavy aktivní zóny.

podkritický stav

Jestliže počet štěpných reakcí způsobené neutrony uvolněné při štěpení v první generaci je menší než počet štěpných reakcí v první generaci, pak mluvíme o podkritickém stavu aktivní zóny. Ten může být způsoben úbytkem jader 235U – spotřeba paliva, neutrony opouští aktivní zónu a zbylé neutrony nejsou schopny zajistit konstantní štěpný výkon, neutrony jsou absorbovány okolními látkami (příměsi v palivu) či moderátorem. Tento stav je žádoucí například při snižování výkonu aktivní zóny.

kritický stav

Jestliže počet štěpných reakcí v druhém sledu způsobené neutrony uvolněné při štěpení v první generaci je stejný jako počet štěpných reakcí v první generaci, pak mluvíme o kritickém stavu aktivní zóny. Po štěpení jednoho jádra dojde k absorpci všech neutronů jinými než štěpitelnými jádry (nebo opustí aktivní zónu) kromě počtu neutronů potřebných k rozštěpení dalšího jednoho jádra 235U. kritickému stavu odpovídá konstantní výkon aktivní zóny/reaktoru.

nadkritický stav

Jestliže počet štěpných reakcí v druhé generaci je vyšší než počet štěpných reakcí v první generaci, pak mluvíme o nadkritickém stavu aktivní zóny. Neutrony vzniklé při štěpení jednoho jádra způsobí v průměru štěpení více jader. Tento stav je žádoucí například při zvyšování výkonu aktivní zóny. Neřízený nadkritický stav může způsobit přehřátí aktivní zóny a její destrukci.

multiplikační faktor

Výše uvedené tři stavy aktivní zóny vyjadřuje multiplikační faktor k [-], který je definován jako průměrný počet neutronů, které způsobily štěpení připadající na jeden neutron, který způsobil štěpení v předchozí generaci. Pokud je k<1 jedná se o podkritický stav aktivní zóny; k=1 jedná se o kritický stav aktivní zóny; k>1 jedná se o nadkritický stav aktivní zóny. Regulace výkonu aktivní zóny se provádí změnou multiplikačního faktoru, respektive regulací počtu neutronů v aktivní zóně.

regulace výkonu aktivní zóny a zpožděné neutrony

Výkon aktivní zóny v jaderném reaktoru se standardně reguluje pomocí regulačních tyčí obsahující absrobátor, které se do aktivní zóny zasouvají (výkon klesá) nebo vysouvají (výkon roste). Zasouváním regulačních tyčí dochází k pohlcování neutronů. Při přechodu ze stavu podkritického na nadkritický stav se musí tyče začít opět vysouvat a řetězová štěpná reakce se obnovuje pomocí zpožděných neutronů v aktivní zóně nebo jiného zdroje neutronů v okolí aktivní zóny. Zpožděné neutrony se uvolňují při přirozeném rozpadu některých těžkých jader vzniklých při štěpení viz výše. Některá tato jádra jsou radionuklidy takového druhu, které se rozpadají během několika desítek sekund. Takže po odstranění absorbátoru z aktivní zóny tyto zpožděné neutrony mohou opět nastartovat štěpnou reakci.

● 23 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
porovnání energií uvolněných při chemických a jaderných reakcí
Sláma při hoření uvolní přibližně 14 MJ·kg-1 energie, černé úhlí 27,3 MJ·kg-1. Stanovte jaké množství energie se uvolní při ideálním štěpení 235U a při štěpení přírodního uranu. jJká energie se uvolní při sloučení vodíku v jednom 1 kg H2O? Stanovte jaké množství čistého uranu 235U nebo vody (lehká voda) by bylo potřeba k nahrazení energie veškerých fosilních paliv spotřebovaných v ČR v roce 2005? Řešení úlohy je uvedeno v Příloze 525.
Úloha 4.525

Ionizující záření

excitace

Za jistých podmínek mohou látky vyzařovat mnohem větší energii v různýh formách, než odpovídá jejich teplotě. Pokud je vyzářená energie tak vysoká, že je schopna při průchodu prostředím atomy a molekuly v tomto prostředí ionizovat a excitovat (to znamená, že tato energie způsobí změny v elektronovém obalu atomu nebo dokonce změny v jádře atomu), potom se toto záření nazývá ionizující záření. Každé prostředí je jinak odolné, takže jistý druh záření v jednom prostředí, nemusí být bráno jako ionizující, ale v jiném méně odolném prostředí už za ionizující být považováno může.

příklady ionizujících zaření, neutronové záření

Ionizujícím zářením může být např. záření elektromagnetické, záření elektronové neboli β-, které lze vytvořit i v urychlovačích elektronů, záření pozitronové neboli β+, záření těžkých kladných částic neboli α, záření neutronové (vzniká v jaderných reaktorech, při samovolném štěpení jader atomů, v neutronových generátorech...).

zdroje ionizujících záření, kosmické záření

Nejčastějším zdrojem ionizujícího záření byvají radioaktivní přeměny a kosmické záření přicházející z okolního vesmíru, které vyzařují hvězdy a jiné aktivní útvary po zhroucení hvězd a naše Slunce. Mezi kosmické záření patří i slabé reliktní záření pocházející z období vzniku vesmíru. Kosmické záření je z drtivé většiny zachyceno molekulami atmosféry Země, proto je ve vyšších vrstvách atmosféry tolik iontů [10, s. 25]. Kosmické záření nemá energii dostatečnou k tomu, aby proniklo až k jádrům atomů a viditelné světlo pro většinu látek ionozujícím zářením vubec není, poněvadž má malou energiii viz Úloha 1.

Pro ionizující záření se vžily i názvy jaderné nebo radioaktivní záření. Jaderné je věcně správný avšak zahrnuje pouze ionizující záření vzniklé v jádrech atomu. Radioaktivní je ale chybný, protože ionizující záření samo o sobě není radioaktivní (je už produkt radioaktivity). Výjimkou je záření neutronové, protože volné neutrony se po několika minutách rozpadají za vzniku ionizujícího záření.

dávka záření, kosmické záření

Prostředí, které pohltí ionizující záření získá energii ε [J], což je energie sdělená látce. Dávka záření je veličinou vyjadřující velikost sdělené energie na 1 kg látky. Jednotkou dávky záření je 1 Gy (Gray), přičemž 1 Gy znamená energii 1 joulu absorbovanou 1 kg látky:

● 24 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
Dávka záření
19.84 Dávka záření
D [J·kg-1] dávka záření; ε [J] energie sdělená látce; m [kg] hmotnost látky.
dávkový příkon

Rychlost s jakou je energie látce sdělována vyjadřuje dávkový příkon:

Dávkový příkon
20.535 Dávkový příkon
D [Gy·s-1; W·kg-1] dávkový příkon; t [s] čas.
účinky ionizujícího záření

Účinky ionizujícího záření závisí na dávkovém příkonu, který nemusí nutně odpovídat výkonu zdroje záření směrem k vyšetřovanému objemu ozařované látky, protože závisí na tom, jak účinně je záření pohlcováno. Například α záření je zcela pohlceno vrstvou vzduchu o tloušťce 10 cm, β záření je zcela pohlceno vrstvou vzduchu o tloušťce 20 cm (je tedy pohlcováno méně účinněji než α záření) a energie γ záření se sníží na 10 000 000-1 původní úrovně až po průchodu 35 cm tlustou vrstvou olova [7, s. 97 až 99]. Samotný účinnek, tedy to jak se projeví pohlcení ionizující záření, také zavísí na druhu záření a ozařované látky.

biologické účinky ionizujícího záření

Pozorovatelné účinky ionizujícího záření mají svůj počátek vždy v dějích, které ionizující záření vyvolává v buňkách (rozklad sloučenin). Zpravidla platí, že buňky, které se nedělí (nerozmnožují) nebo se dělí pomalu jsou odolnější, než buňky, které se dělí rychleji (vlasy). Nejzávažnější jsou změny v DNA. Jakýkoliv zásah do biochemického cyklu DNA má za následek selhání buněk, které přestanou vytvářet potřebnou bílkovinu nebo dokonce mohou vytvářet bílkoviny, které jsou pro tělo cizí nebo dokonce toxické. Biologické účinky ionizujícího záření závisí na dávce záření a době za jakou je tělu sděleno, ovšem při dávkách >103 Gy hynou buňky již během ozařování v důsledku rozkladu molekul (atomární smrt).

Buňky však mají jistou schopnost poškození opravit. Prakticky to znamená, že při určité dávce je poškození organismu menší, je-li dávka buď rozprostřena rovnoměrně na delší dobu, nebo rozdělena na několik menších dávek s časovými prodlevami mezi nimi (frakcionance dávky).

jakostní faktor, dávkový ekvivalent

Účinek na tkáň podstatně závisí také na druhu ionizujícího záření. Např. neutrony způsobí v živé tkání větší „škodu“ než elektrony a částice α zase větší škodu než neutrony. Biologická účinnost jednotlivých druhů záření se vyjadřuje pomocí tzv. jakostního faktoru. Dávka záření vynásobená jakostním faktorem se nazývá dávkový ekvivalent a jeho jednotkou je Sievert [Sv; J·kg-1] [2, s. 144]. Dávkový ekvivalent tedy zahrnuje fyzikální veličinu dávka záření, druh záření a míru vlivu na danou tkáň v porovnání s fotonovým zářením.

● 25 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
ekvivalentní dávka

Navíc každý orgán v těle je jinak citlivý na ionizující záření, proto se dávkový ekvivalent ještě násobí faktorem, který tuto skutečnost zohledňuje. Například pro žaludek je tento faktor 0,12 a pro kůži 0,01 [1]. Součin dávkového ekvivalentu a tohoto faktoru se nazývá ekvivalentní dávka.

reakce lidského těla na ionizující záření

Ionizující záření má na organismus (lidský) převážně negativní vliv, jsou ale známy případy, kdy ionizující záření vyvolává v živých organismech změny pozitivní. Při nízké úrovni nelze zjistit žádné škodlivé účinky ionizujícího záření na lidský organismus. Ty se projevují až při dávkových ekvivalentech převyšujících 500 mSv. V České republice je zákonem stanoven nejvyšší přípustný limit ozáření běžného obyvatele během jednoho roku ve výši 5 mSv. Dávkový ekvivalent záření z přírodních zdrojů je kolem 2,5...3 mSv za rok, umělé zdroje (včetně jaderných zařízení) přispívají ročně jen zcela minimálně asi 0,01 mSv. Velice ovšem závisí do jakého období je dávka rozložena, jestli mezi jednotlivými dávkami je dostatečná doba pro regeneraci tkání atd:

Odezva organismu na ozáření
21.86 Odezva organismu na ozáření
Zde je prahová ekvivalentní dávkou myšlena dávka, při které poškození organismu vlivem ionizujícího záření způsobí smrt. Obrázek ukazuje pravděpodobnost poškození organismu (nevratného) v závislosti na obdržené dávce. Podrobnější popis například v [1, s. 145].

Akutní nemoc z ozáření nastává po dávce 12 Sv (závisí na individuální odolnosti). Následuje několik fázi onemocnění (nevolnost, skleslost, bolesti hlavy, zvracení a různé závažné změny v krevním obrazu podle stupně ozáření). Poté následuje latence a poté padání vlasů, silná vnímavost vůči infekcím. Při ozáření dávkou 6 Sv převládá hematologická (hematologické změny tj. změny v krvetvorbě jsou popsány v [9, s. 691]) forma nemoci pravděpodobnost přežití 20 %, při 10 Sv pravděpodobnost přežití se blíží k 0 %. Ozáření ekvivalentní dávkou 50 Sv způsobuje nervovou formu nemoci projevující se psychickou dezorientací a zmateností, křečemi a bezvědomím. Během několika hodin až dnů nastává smrt v důsledku oběhového kolapsu, zástavy dýchání a poruch mozku.

● 26 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●

Hmotnost a relativita

teorie relativity

Podle teorie relativity pohybujícím se tělesům plyne čas pomaleji, stejně tak se zvyšuje jeho hmotnost a to podle vzorce:

Hmotnost pohybující ho se tělesa
22.523 Hmotnost pohybující ho se tělesa
m [kg] hmotnost tělesa za pohybu; m0 [kg] hmotnost tělesa za klidu tzv. klidová hmotnost; γ [-] Lorentzův činitel; v [m·s-1] rychlost tělesa; c [m·s-1] rychlost světla ve vakuu. Odvození v [4, s. s. 220].

Přitom k urychlení tělesa byla použita pouze energie a tělesu nebyla žádná další hmotnost dodávána, to znamená, že hmotnost je zvyšována jeho kinetickou energii. Vztah mezi energii a hmotností poprvé odvodil Albert Einstein:

Vztah mezi energií a hmotností
23.85 Vztah mezi energií a hmotností
Δm [kg] zvýšení hmotnosti tělesa, jestliže se jeho energie zvýší o ΔE [J]. Odvození v [4, s. s. 220].
hodnoty Lorentzova činitele

Vzhledem k tomu, že Lorentzův činitel je větší jak 1,001 při rychlostech kolem 13 400 km·s-1 projevuje se nárůst rychlosti na hmotnosti až u elementárních částic pohybujícíh se vysokou rychlostí (podívejte se na rychlost rychlého neutronu). Z toho důvodu se při uvádění hmotnosti elementárních části v klidu uvádí, že se jedná o klidové hmotnosti.

klidové hmotnosti elemntárních částic, anihilace a antihmota

Lze dokázat, že Einsteinova Rovnice 23 platí absolutně tj. hmota je ekvivalentem energie. To lze dokázat jednak myšlenkovým experimentem [4, s. s. 220] a jednak porovnáním hmotností atomů se součtem klidových hmotností jednotlivých částic (klidové hmotnosti elementárních částic jsou uvedeny v Tabulce 1189), ze kterých je složen – hmotnost atomu bude vyšší o ekvivalent vazebné energie jádra kinetických energií částic. a pozorovat při anihilaci elektronu s pozitronem. Zcela se projeví vztah mezi hmotou a energií při anihilaci – sloučení hmoty a antihmoty, při kterém dojde k přeměně obou podle rovnice E=m·c2 na energii (kde E [J] je množství uvolněné energie; m [kg] celková hmotnost anihilované hmoty), energie je uvolněna ve formě fotonů tedy elektromagnetického záření. Antihmotou je například pozitron e+, který je antičásticí (antihmotou) k elektronu e- známého z běžné hmoty. Naopak při malých energiií chemických vazeb se rozdíl mezi hmotností vstupních produktů a výsledné sloučeniny prakticky neprojeví, respektive je velmi malý a při výpočtech se s úbytkem hmotnosti nepočítá.

● 27 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●

Odkazy

1. HÁLA, Jiří. Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie, 1998. 1. vydání. Brno: KONVOJ, ISBN 80-85615-56-8.

2. PRÁŠIL, Zdeněk, ŽILKA, Luděk, SATORIE, Zdeněk, PALEK, Miroslav, DUFKOVÁ, Marie. Užitečné záření, 1992. 3. vydání, přepracované. Praha: ČEZ, a.s., ISBN 80-7073-047-1.

3. ŘÍPA, Milan, WEINZETTL, Vladimír, MLYNÁŘ, Jan, ŽÁČEK, František, Řízená termojaderná syntéza pro každého, 2005. 2. vydání. Praha: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, ISBN 80-902724-7-9.

4. MACHÁČEK, Martin. Encyklopedie fyziky, 1995. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, ISBN 80-204-0237-3.

5. VACÍK, Jiří, BARTHOVÁ, Jana, PACÁK, Josef, STRAUCH, Bohuslav, SVOBODOVÁ, Miloslava, ZEMÁNEK, František. Přehled středoškolské chemie, 1995. 1. vydání. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, a.s., ISBN 80-85937-08-5.

6. HORÁK, Zdeněk. KRUPKA, František, ŠINDELÁŘ, Václav. Technická fysika, 1961. 3. vydání. Praha: SNTL.

7. NĚSTĚRENKO, G., SOBOLEV, A., SUŠKOV, J. Atomová letadla, 1959. Vydání první. Praha. Naše vojsko, z ruského originálu Primeněnije atomonych dvigatělej v avijaciji.

8. WILCZEK, Frank. The Lightness of Being: Mass, Ether, and the Unification of Forces, 2008. New York: Basic Books. České vydání: Lehkost bytí aneb Bytí jako světlo, 2011. První vydání vydaly společně nakladatelství Paseka (ISBN 978-80-7432-146-7), Argo (ISBN 978-80-257-0544-5), Dokořán (ISBN 978-80-7363-395-0).

9. GARLÍK, Bohumír. Energie elektromagnetického pole, inteligentní budovy a lidský organismus, Energetika, číslo 12, 2012, ročník 62. Praha: ČSZE, ISSN 0375–8842.

10. ATKINS, P. W. Periodické království: cesta do země chemických prvků. Praha: Academia, 2005. Mistři vědy. ISBN 80-200-1185-4.

11. PEIERLS, R. E. Zákony přírody, 1963. Praha: Orbis. Z anglického originálu "The Laws of Nature", vydaného nakladatelstvím George Allen & Unwin v Londýně roku 1957.

12. VESELOV, Michail Grigor'jevič. Úvod do kvantové teorie atomů a molekul. Přeložil Zdeněk HERMAN, přeložil Stanislav, VAVŘIČKA. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1966. Teoretická knižnice inženýra.

● 28 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●
13. VOHLÍDAL, Jiří. JULÁK, Alois. ŠTULÍK, Karel. Chemické a analytické tabulky, 1999. První vydání, dotisk 2010. Praha: Grada, ISBN 978-80-7169-855-5.

14. BĚHOUNEK, František. Svět nejmenších rozměrů, 1945. Praha: Jaroslav Tožička.

15. BĚHOUNEK, František. Od atomu k vesmíru. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Orbis, 1954.

16. HEISENBERG, Werner. Část a celek: rozhovory o atomové fyzice. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-216-4.

17. KRAUSS, Lawrence Maxwell. Vesmír z ničeho. Praha: Knižní klub, 2013. ISBN 978-80-242-4145-6.

18. ASIMOV, Isaac. Slova vědy-co se za nimi skrývá, 1978. Praha: nakladatelství Panorama. Do češtiny přeloženo z amerických originálů Words of Science and History behind them a More Words of Science vydané nakladatelstvím Houghton Miffin Company, Boston v letech 1959 a 1972. České vydání doplnil a upravil Koryta Jiří.

19. FIKR, Jaroslav. Jak porozumíme chemickým vzorcům a rovnicím, dopl. a rozš. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2010. ISBN 978-80-87029-94-7.

20. FEYNMAN, Richard Phillips. Neobyčejná teorie světla a látky: kvantová elektrodynamika. Vyd. 2. Přeložil Jiří ADAM, přeložil Dagmar ADAMOVÁ. Praha: Aurora, 2014. ISBN 978-80-7299-107-5.

21. KEAN, Sam. Mizející lžíce, růžový sníh a jiskřící bonbóny: fascinující příběhy o vědě, šílenství a lásce z periodické tabulky prvků. Přeložil Marek ČTRNÁCT. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5844-2.

22. JUNGK, Robert. Jasnější než tisíc sluncí: osudy atomových vědců. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1965. Máj (Mladá fronta).

23. HESLOP, R. JONES, K. Anorganická chemie. Vydání první. Praha: SNTL.

24. McMURRY, John. Organická chemie. Přeloženo z anglického originálu John McMurry: Organic chemistry, sixth Edition, 2004, Brooks/Cole, a thomson Learning Company ISBN: 0534389996. ISBN 978-80-214-3291-8.

25. LINSTROM P.J. MALLARD, W.G., Eds., NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD, 20899, https://doi.org/10.18434/T4D303, (cit. 2018-11-19).

26. ŠINDELÁŘ, Václav, Ladislav SMRŽ a Zdeněk BEŤÁK. Nová soustava jednotek SI. 3. vydání Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
● 29 ●
● 47. Úvod do světa nejmenších rozměrů ●

Bibliografická citace článku

ŠKORPÍK, Jiří. Úvod do světa nejmenších rozměrů, Transformační technologie, 2006-10, [last updated 2019-01-25]. Brno: Jiří Škorpík, [on-line] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z https://www.transformacni-technologie.cz/47.html.

©Jiří Škorpík, LICENCE
● 30 ●
Koupit celý článek za 60 Kč
Často kladené dotazy, informace o prodeji a nabídku dalších e-knih tohoto webu naleznete zde.