Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokies lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

O STRÁNKÁCH

Stránky pro studenty dnes používají i konstruktéři a projektanti

Stránky transformační technologie jsem poprvé zpřístupnil veřejnosti v roce 2006, nejdříve jako učební texty pro studenty Energetického ústavu na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Později jsem začal zpracovávat i další články s výukou přímo nesouvisející, ale stále se dotýkající oblasti transformačních technologií a s nimi spojenou problematiku. Dnes – soudě podle ohlasů – jsou čtenáři článků nejen studenti souvisejících oborů, ale také projektanti či konstruktéři, pracovníci v energetice a zájemci ze strany provozovatelů.

Základ tvoří logicky řazené články

Základními stavebními kameny stránek jsou články. V této chvíli (listopad 2019) je jich 44 a jejich seznam podle témat naleznete v oddílu Články. V rámci každého tématu na sebe články logicky navazují, což umožňuje snažší studium popisované problematiky, a to je jedním z mých cílů. Pro rychlé vyhledávání jsem vytvořil Rejstřík pojmů. Významnou částí stránek jsou přílohy. To co je v přílohách jsem dříve vkládal přímo do článků, podobně jako bych psal skripta, ale články se stávaly postupně velmi nepřehledné, takže jsem je raději začal vkládat do samostatných pdf souborů. Na tomto místě bych i rád upozornil na popis symbolů a zkratek v článku, ten totiž uvádím vždy jen při jejich prvním výskytu v textu, dále už předpokládám, že je čtenář zná nebo si je snadno dohledá posunutím stránky zpět.

Od konce roku 2019 optimalizuji text a jeho členění primárně pro tisk (pdf verzi) a sekundárně pro zobrazení na mobilních telefonech. V textu příbývá tištěné formy odkazů typu "tu a tu informaci naleznete na straně 8; nebo s. 8 apod." Také experimentuji s několika tiskovým formáty (způsob rozložení textu a obrázků na stránce) a postupně vyhodnocuji, který je znich nejlepší z pohledu čtenáře a z pohledu psaní zdrojového kódu. To, že primárně text a obrázky řadím podle tiskového formátu má dopad na umístění obrázků ve verzi pro prohlížeče – mohou být dále od textu, který je popisuje, ale vede k nim hypertextový odkaz.

Levý sloupek s "rychlými" daty

Některé články mají na právé straně úzký sloupek s "rychlými" daty (v tomto formátu jsou zveřejněny zatím jen články 1 až 10). Krátké texty v tomto sloupku stručně popisují obsah hlavního textu. K tomuto řešení jsem přistoupil v době distanční výuky způsobené s problémy s covid-19 – jedná se de facto o texty v prezentacích, které při distanční výuce zobrazuji. Levý sloupek je viditelný pouze v pdf formátech článků. Čtenář, který poctivě čte hlavní text, může levý sloupek ignorovat, naopak, čtenář, který se potřebuje rychle zorientovat a hledá něco konkrétního, začíná prohledáním klíčových slov v lévém sloupci.

Celý koncept členění textu lze v tomto případě chápat jako nadpisy jednotlivých úrovní: nadpisy 1 úrovně jsou tučné v modrém poli; nadpisy druhé úrovně jsou tučné menším písmem a podtržené; nadpisy 3 úrovně, klíčová slova a názvy obrázků, tabulek a rovnic jsou malým písmem.

Aktualizovat znamená přidávat i mazat

Jednotlivé články aktualizuji, když objevím něco, co by v něm nemělo chybět, nebo naopak, co bych měl smazat. Stává se mi, že časem mě napadne jednodušší a názornější popis než, jsem použil (prostě najdu kratší způsob jak daný problém popsat), takže jsem vytvořil doplňkový oddíl Aktualizace. V něm uvádím seznam změn za uplynulý měsíc a zveřejnění nových článků. Žel nejsem schopen udržovat chronologii změn v názvech článků, které jsem především prvních letech měnil podle toho, jak jsem doplňoval text a kapitoly. Pokud potřebujete vědět, jak se článek dříve jmenoval nebo jste narazili na odkaz, který směřuje na článek, jenž zdánlivě neexistuje (pravděpodobně je jen přejmenovaný), můžete mi o novou adresu článku napsat, rád ji poskytnu.

V aktualizacích neuvádím změny, které nemění sdělení tj gramatické a stylistické změny apod.

Od počátku psání jsem se snažil neduplikovat informace, proto jsou jednotlivé články mezi sebou propojeny hypertextovými odkazy. To je také jeden z důvodů proč články zveřejňuji ve formátu *.html.

Dříve jsem rozesílal zájemcům Newsletter, ve kterém byl uveden seznam aktualizací za poslední měsíc. Žel z časových důvodů jsem tuto službu musel zrušit. Navíc se jednalo o hromadný email a čím dál častěji se stávalo, že Newsletter skončil jako spam. Děkuji za pochopení. Pro sledování aktualizací si můžete dát stránku Aktualizace do svých oblíbených stránek v prohlížeči a občas se tam podívat.

Všechny objekty najdete díky identifikačnímu číslu nebo čísla článku

U některých objektů (obrázek, rovnice, tabulka atd.) uvedeno identifikační číslo, které slouží k identifikaci objektu v rámci celého webu. Je-li například pod obrázkem číslo 271, znamená to, že ve složce https://www.transformacni-technologie.cz/objekty bude tento obrázek pod označením 271.gif. Identifikační čísla nemají nic společného s polohou objektu v rámci článku, takže pokud odkazuji například na Obrázek 271 neznamenáto, že se jedná o 271 obrázek v článku. Aby se obrázek v tištěné verzi článku lépe hledal doplňuji nově (od roku 2020) odkazy na objekty i číslem stránky; novým způsobem je napsán například článek Technická termomechanika43.. Současně odkazy na jiné články postupně doplňuji indexem s číslem článku (číslo s tečkou).

Pokud odkazuji na jiný článek, kapitolu nebo podkapitolu v jiném článku, tak tento odkaz takto označím. Například: ...jak je popsáno v kapitole Konstrukce T-s a i-s diagramů reálných plynů43.... Tento odkaz směřuje na kapitolu s názvem "Konstrukce T-s a i-s diagramů reálných plynů" v článku 43. Technická termomechanika. Na celý článek odkazuji i zkráceně, především v Rejstříku, ve formátu 43. nebo [43.], což je odkaz opět na článek 43. Technická termomechanika. Oproti formátu odkazů na články jiných autorů v seznamu odkazů (literatury) se odlišuje zmíněný formát tečkou za číslem. Například v přílohách standardně používám odkaz na objekt v Transformačních technologiích formátem [12.], [12.284] apod, a na odkazy jiných autorů nebo díla uvedená v seznamu odkazů na konci přílohy [3], [3, s. 143] apod.

Vyhledat cíl hypertextových odkazů lze i v tištěné podobě článků pomocí rejstříku

Pokud pracujete s vytištěným článkem všímejte si slov – ve verzi html se jedná o hypertextový odkaz. V tištěné podobě lze tento odkaz nalézt v rejstříku.

Rejstřík často neobsahuje doslovně podtržený výraz jako v článku, ale pouze podstatná a přídávná jména. Například heslo žárotrubný kotel je v rejstříku pod heslem kotel, ale pojem parní turbína je v rejstříku pod heslem parní turbína, protože se jedná o frekventovaný výraz. Při hledání v rejstříku je tedy nutné vyzkoušet několik kombinací.

Nutno dodat, že rejstřík od léta 2020 už nerozšiřuji ani neaktualizuji. Jednak ho téměř nikdo nepoužívá a jednak jeho udržování zabírá velké množství času. Místo toho k odkazy (podtržená hesla) doplňuji číslem článku s tečkou (horní index) kam odkazuje. Současně nadpisy v jednotlivých článcích tvořím tak, aby obsahovaly hesla, která na ně odkazují. Takže, když znáte heslo a číslo článku není problém projít obsah článku a zjistit kam vede odkaz i v tištěné podobě. K takovému systém jsem mohl přistoupit poté, co vytvářím i obsahy článků a současně jsem zrušil poznámky, na které jsem odakzoval číselným indexem – bez možnosti vytvořit poznámku se sice píše text trochu obtížněji, ale psaní rejstříku bylo také náročné, tak snad je to správný směr. První článek, který je psán tímto způsobem je článek Tepelné oběhy a jejich realizace6..

Články píšu v programu Notepad++

Občas dostanu dotaz, jaké nástroje či aplikace používám k tvorbě článků a ke kreslení obrázků. K psaní html kódu používám program Notepad++. Pro kreslení obrázků, vytváření příloh, tabulek a rovnic používám kancelářský balík OpenOfice.org. Pro kreslení složitějších a přesnějších obrázků používám CAD aplikaci DraftSight. Aplikace FastStone Image Viewer a Malování ve Windows používám k úpravě rastrových obrázků. Pro spojování několika dokumentů ve formátu *.pdf jsem nedávno přešel na aplikaci PdfMerge od Charles Van Lingen. Můj FTP klient je FileZilla. Všechny uvedené aplikace jsou dostupné zdarma. Základní poznatky o HTML a psaní webu čerpán především z Jak psát web a z knihy [SCHAFER, Steven. HTML, XHTML a CSS, 2009. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-2850-6].

ISSN

V roce 2011 splnily stránky podmínky pro udělení ISSN. Od té doby se oficiálně jedná o on-line pokračující zdroj, který se zabývá vybranými technologiemi pro transformaci energie a slouží jako podklady pro studium této oblasti techniky.

Adresa redakce: VUT v Brně, FSI, Energetický ústav, Technická 2, 616 69 Brno, skorpik.jiri@email.cz, ISSN 1804-8293.

Budu rád za jakoukoli připomínku ke správnosti obsahu, upozornění na chyby apod.

Licence

Články na těchto stránkách jsou původní a vztahují se na ně autorská práva. Převzaté obrázky jsou řádně citované a k jejich zobrazení mám licenci nebo mají licenci volnou.

Žádost o poskytnutí licence k obsahu těchto stránek (komerční užití, úprava obrázků apod.) posílejte na email skorpik.jiri@email.cz nebo písemně, viz kontakt na konci této stránky zde. Mohu případně poskytnout i zdrojový soubor jakéhokoliv obrázku ve vektorové grafice, který lze použít k další úpravě.

Fragmenty stránek jako obrázky a text lze použít bez mého souhlasu při výuce ve škole (nikoliv na mimořádné honorované přednášce, školení apod. – v takových případech prosím požádejte o souhlas) a v časopisech, kam posílají autoři své články bez nároku na honorář. Samozřejmě očekávám, že převzatý obsah řádně ocitujete. Děkuji za pochopení.

Prodej článků (e-shop)

Přílohy k článkům jsou placeným obsahem. Prodávané přílohy jsou ve formátu PDF a jejich aktuální vzor je tento, náhled na starší vzory příloh zde a zde.

PDF soubor obsahuje vložený list s informacemi o prodeji, například jméno z objednávky podle toho co kupující vyplní v prodejním formuláři.

Všechny aktuálně nabízené tituly včetně jejich příloh lze zakoupit v PDF formátu:
Krycí list vše Formát: PDF A4
Jazyk: Český
Sborníky: Zdroje a transformace energie, Lopatkové stroje, Pístový parní motor, Dynamika tekutin, Technikcé nauky.
Cena: 660 Kč
Koupit

Jak probíhá objednání, zaplacení a doručení

Odkaz "Koupit..." vede přímo na prodejní formulář na stránkách simpleshop.cz. Platbu lze provést prostřednictvím bankovního převodu na účet 1025953136/6100 (Equa bank), var. symbolem je číslo objednávky (faktura obsahuje QR kód pro pohodlnou platbu). Po zaplacení objednaného článku či sborníku článků Vám bude zaslán odkaz/y pomocí něhož lze článek ve formátu PDF uložit na Váš počítač.

V pracovní dny probíhá převod z účtu na účet prakticky okamžitě. Pokud vybraný produkt potřebujete okamžitě používat a nemůžete čekat na dokončení převodu, pak postačí zaslat na email skorpik.jiri@email.cz potvrzení o vydání příkazu k úhradě (naleznete v internetovém bankovnictví nebo vám jej banka automaticky posílá na email).

Obchodní podmínky a poskytování multilicencí

Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny na adrese https://www.transformacni-technologie.cz/objekty/obchodni-podminky.pdf.

Z obsahu obchodích podmínek: Počet kusů označených při prodeji kupujícím současně označuje i celkový počet fyzických osob, které mohou dokument používat. Tj. objednávka na 1 ks znamená, že objednaný soubor je určen pro jednoho čtenáře, 2 ks pro dva čtenáře atd. Při zakoupení více kusů lze vyjednat slevu, případně lze poskynout licenci pro více uživatelů. V takových případech mě kontaktujte s žádostí na emailu skorpik.jiri@email.cz. Děkuji za dodržování zde uvedených obchodních podmínek a pochopení.

Statistiky stránek

Ke sběru a zpracování dat o návštěvnosti stránek je od 22.10.2012 používána aplikace Google Analytics dostupná na adrese https://www.google.com/intl/cs/analytics. Základní data o návštěvnosti za poslední rok (2020-01-01 až 2020-12-31) jsou následující:

návštěvy:      31 500
uživatelé:     22 037
zobrazení stránek: 50 131

O autorovi

Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
V současnosti pracuji jako pedagogický a vědecký pracovník na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Dříve jsem působil ve vývojových odděleních soukromých společností, kde jsem se podílel nebo vedl vývoj či inovaci technologií v energetice. Jsem autorem či spoluautorem řady odborných článků, knih, výzkumných zpráv a posudků z oblasti transformačních technologií a termodynamiky. Podrobnou strukturu těžiště mého odborného zaměření lze vyčíst ze seznamu článků tohoto webu, na kterém publikuji články pro odbornou veřejnost ve formě typické pro výukové texty vysokých škol.

Činnosti: Výuka na VŠ, školení, odborné posudky, studie, výzkum, vývoj. Poskytuji i přednášky soukromým společnostem – poptat přednášku můžete na emailu skorpik.jiri@email.cz (témata většinou korespondují s tím, co je na tomto webu).

1