Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokie lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

10. PRINCIPY VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA V DOMÁCNOSTECH

Jiří Škorpík, skorpik.jiri@email.cz
Úvod
Výroba tepla v domácnostech
Výroba elektřiny v domácnostech
Účtování elektřiny vyrobené v domácnosti ● Akumulace elektřiny v domácnostech
Kombinovaná výrova elektřiny a tepla v domácnostech
Stanovení optimálního výkonu kogenerační jednotky pro domácnost
Řízení výroby a spotřeby energií v domácnostech
Pár slov na závěr
Odkazy
Koupit celý článek ve formátu PDF za 45 Kč
Často kladené dotazy, informace o prodeji a nabídku dalších e-knih tohoto webu naleznete zde.
Článek z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie; ISSN 1804-8293;
www.transformacni-technologie.cz; Copyright©Jiří Škorpík, 2006-2019. All rights reserved. Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.
● 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech ●

Úvod

Jakákoliv domácnost spotřebovává teplo i elektřinu, přičemž elektřinu nakupuje z elektrické sítě a teplo na topení a ohřev vody si vyrábí v kotlích a zařízení k tomu určených (elektrické boilery, průtočné kotle a pod.) nebo jej odebírá z rozvodů centrálního zásobování teplem. Především rostoucí ceny energií, touha po nezávislosti a ekologická odpovědnost obyvatel vede k pořizování zařízení, které elektřinu a teplo dokáží maximálně efektivně vyrábět i v domácnostech. V této souvislosti se jako velice perspektivní ukazují technologie na bázi obnovitelných zdrojů, přičemž vysoce účinná je kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) neboli kogenerace(1). Hlavním předpokladem takových technologií musí být smysluplná úspora paliva (pokud na vstupu je), snížení ekologické zátěže a přijatelné pořizovací a provozní náklady.

Účinnost výroby a dopravy energií pro domácnosti
1.491 Účinnost výroby a dopravy energií pro domácnosti
1 elektrárna na fosilní paliva; 2 přenosová soustava elektřiny; 3 domácnost; 4 zařízení na ohřev teplé užitkové vody (TUV) a tepla na vytápění. e [-] teplárenský modul domácnosti; E [J] energie vyrobená/spotřebovaná za určitý časový úsek. Index e znamená "elektrická", index t označuje teplo. Zdroj dat [1].
(1)Mikrokogenerace
Kogenerační jednotky pro domácnosti jsou velmi malých výkonů, proto se zkráceně nazývají mikrokogenerační jednotky odtud pojem mikrokogenerace.

Z technologického hlediska lze zařízení pro výrobu energií rozdělit na ty, které dokáží vyrábět pouze teplo (výtopenský zdroj do domácnosti DVZ), pouze elektřinu (elektrárenský zdroj do domácnosti DEZ) a technologie, které dokáží současně vyrábět elektřinu i teplo – kogenerační jednotky.

Výroba tepla v domácnostech

Výroba tepla v domácnostech není technologicky náročná a je především u rodinných domů rozšířená. Hospodárnost a ekologičnost výroby tepla nejvíce ovlivňuje správný výběr zařízení jeho výrobu (princip a výkon). Výrobu tepla lze optimalizovat kombinací několika zařízení pracující na různých principech a akumulací tepla, které snižuje výkyvy v potřebném výkonu.

● 1 ●
● 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech ●

Zdrojem energie pro výrobu tepla bývá především zemní plyn, který je rozváděn v ČR hustou sítí plynovodů. Dále jiné druhy fosilních paliv jako je uhlí, rašelina a ojediněle i ropné produkty. Výhodou uhlí je relativně snadná skladovatelnost, nevýhodou jsou vyšší emise při spalování a zbytky po spalování (popel může obsahovat nebezpečné látky, které jsou v uhlí obsažené ve formě popelovin a je nutné s nimi odpovídajícím způsobem zacházet). Dalším a v posledních letech čím dál více významnějším zdrojem spalovacích zařízení je biomasa. Především se používá palivové dříví a tzv. peletky (lisované zbytky biomasy). Pro ohřev TUV a v menší míře i pro vytápění je možné využít sluneční energii. Tento způsob je ale vždy spjat s akumulací tepla, protože sluneční záření je neregulovatelné. Pro domácnost může být výhodné vyrábět teplo z elektřiny (buď topnými tělesy nebo tepelným čerpadlem) v denní době, ve které je elektřina levná. Ovšem v takovou denní dobu ani domácnost nemívá velkou spotřebu tepla, a proto se toto vyrobené teplo akumuluje v tepelném akumulátoru(2) a spotřebovává později.

(2)Tepelný akumulátor
Obvykle dobře tepelně izolovaná nádrž s vodou o objemu od sta do několika stovek litrů. Při nabíjení akumulátoru se voda uvnitř ohřívá, při vybíjení se voda ochlazuje. Akumulace je výhodná i u ostatních zdrojů tepla. Například kotle se spalovacím zařízením dosahují maximální účinnosti a ekologičnosti (nejnižší škodlivé emise ve spalinách) pouze v určitém výkonovém rozmezí, a proto se je vyplatí provozovat v tomto výkonovém rozmezí a přebytek/nedostatek tepelného výkonu sdílet s tepelným akumulátorem:
Princip výroby tepla v domácnosti s akumulací tepla. 2.502 Princip výroby tepla v domácnosti s akumulací tepla
1 výtopenský zdroj (dimenzování zdroje/ů musí odpovídat maximálnímu potřebnému tepelnému příkonu domácnosti, i když je v systému akumulace); TA tepelný akumulátor.

Technologií pro výrobu tepla v domácnostech je velké množství a často se v jedné domácnosti kombinují: (1) Průtočné kotle na zemní plyn – (2) Kotle na dřevo či jiný druh biomasy (tyto kotle jsou v mnoha případech schopny spalovat i tuhá fosilní paliva) – (3) Kotle na tuhá fosilní, nebo kapalná paliva – (4) Solární kolektory – (5) Různé typy krbů podle toho jaké palivo spalují.

● 2 ●
● 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech ●

Výroba elektřiny v domácnostech

Elektřinu v domácnostech nelze vyrábět hospodárně, ekologicky a bezpečně pomocí zmenšených variant velkých elektráren. Požadavky pro výroby v domácnostech jsou mnohem různorodější, protože se jedná o technologie umístěné v prostoru určené pro pobyt lidí. Elektřinu v domácnostech lze vyrábět pouze pomocí fotovoltaického systému a větrných elektráren (bez uvažování technologií založených na tepelných obězích).

Obě uvedené technologie využívají k výrobě elektřiny přírodní zdroje proměnné intenzity a současně i spotřeba energie v domácnosti je značně proměnlivá, proto není možné vyrábět přesně tolik elektřiny kolik domácnost právě spotřebovává:

Elektrický příkon domácnosti. 3.494 Elektrický příkon domácnosti
a poptávková křivka; b výkon malé elektrárny v domácnosti. Pe [kW] výkon/příkon; τ [h] čas. Měření elektrického příkonu v domácnosti [5].

Kvůli vyladění spotřeby a výroby elektřiny v domácnosti je nutné výrobu elektřiny sdílet s akumulačním systém elektrické energie(3), s okolím domácnosti(4) a s přenosovou soustavou. Takže při nadbytku výroby domácnost do těchto systémů elektřinu dodává, a naopak:

Princip výroby elektřiny v domácnosti
4.495 Princip výroby elektřiny v domácnosti
EA elektrický akumulátor (s možností řízené dodávky a odběru z přenosové soustavy za účelem maximalizace úspor domácnosti za nákup elektřiny); 1 malá elektrárna (zdroj obrázků: 1a [6], 1b [7]); 2 domácnost; 3 okolí; 4 přenosová soustava.
(3)Poznámka
Součástí elektrického akumulačního systému může být i soubor spotřebičů, které je nutné dobíjet viz kapitola níže "Řízení výroby a spotřeby energií v domácnostech".
(4)Poznámka
Okolím jsou myšleny další zdroje a spotřebiče elektřiny na stejné napěťové úrovni v nejbližším okolí např. jiné domácnosti s elektrárenským zdrojem či kogenerační jednotkou.
● 3 ●
● 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech ●

Výhodami výroby elektřiny v domácnostech jsou nižší zatěžování přenosové soustavy a obecně nižší spotřeba primárních energetických zdrojů používaných v elektrárnách. Připojení takto malých jednotek (0,1...2 kWe) do sítě je realizováno přes 16 ampérový jistič(5) k síti o napětí 230 V. Tato elektřina může být bez jakýchkoliv dalších úprav spotřebována.

(5)Poznámka
Pro výkony odpovídající průměrnému příkonu domácností je 16 ampérový jistič obvykle dostatečný. Pro vyšší výkony je nutná i vyšší ampérová ochrana.

Účtování elektřiny vyrobené v domácnosti

Vyúčtování služeb za připojení k distribuční soustavě (zajišťuje propojení přenosové soustavy s jednotlivými spotřebiči a zdroji) probíhá podle výsledné bilance elektrické energie v domácnosti (údaji na elektroměru). Účtování spotřeby či výroby elektřiny probíhá po účtovacím období a mohou vzniknout celkem tři případy účtování(6, 7, 8):

(6)DEZ vyrobil přesně tolik elektrické energie kolik domácnost spotřebovala
Domácnost platí provozovatelům distribuční soustavy pouze paušální poplatek za připojení do sítě a za poskytování elektřiny v době, kdy je DEZ mimo provoz, a přesto domácnost elektřinu spotřebovává.
(7)DEZ vyrobil méně elektrické energie než kolik domácnost spotřebovala
Domácnost platí smluvní cenu za jednotku energie, kterou spotřebovala na úkor distribuční soustavy.
(8)DEZ vyrobil více elektrické energie než činila spotřeba domácnosti
Provozovatel distribuční soustavy zaplatí za takovou „nespotřebovanou“ elektřinu smluvní cenu. Tento případ je pro domácnost nevýhodný, pokud je výkupní cena elektřiny nižší než prodejní – nižší úspora sumy peněz za dobu životnosti DEZ. Jiná možnost je, že domácnost se zřekne zisku z přebytku výroby elektřiny ve prospěch sítě. V podstatě se jedná o zapojení elektrárenského zdroje v domácnosti s vědomím provozovatele distribuční soustavy s klasickým smluvním vztahem, ve kterém domácnost figuruje pouze jako spotřebitel. Výhoda je v tom, že domácnost není ekonomický subjekt prodávající elektřinu. Zároveň se snaží, aby jeho bilance odpovídala případu (6) a platil pouze paušální poplatky za připojení k síti. Tento typ účtování nazvaný Net-metering [9] byl zprovozněn v roce 2012 na Slovensku [4].

Akumulace elektřiny v domácnostech

V současné době se pro akumulaci elektřiny v domácnostech používají elektrické baterie typu Li-ion. Finančně se vyplatí pouze je-li v domácnosti i zdroj elektrické energie.

● 4 ●
● 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech ●
Blok elektrických akumulačních baterií Powerwall pro domácnosti. 5.412 Blok elektrických akumulačních baterií Powerwall pro domácnosti
Kompaktní blok o rozměrech 130x86x18 cm je určen na zavěšení na stěnu. Obsahuje podle verze 8001100 Li-on článků, respektive jeho kapacita je 710 kWh. Nabíjecí i vybíjecí proud je stejnosměrný o napětí 350450 V. Účinnost akumulace je větší jak 92% i díky vlastnímu chladícímu okruhu. Maximální výkon/příkon je 3,3 kW. Obrázek [10].

Akumulace elektrické energie v bateriích je stále velmi nákladná vzhledem k ceně elektrické energie a ceně baterií. Navíc celé zařízení prodražuje i převodník stejnesměrného proudu na střídavý a obráceně, protože domácnost je spotřebičem střídavého proudu. V případě dobíjení elektromobilu "ze zásuvky" je také potřeba střídavý proud.

Kombinovaná výrova elektřiny a tepla v domácnostech

Základní filozofií kombinované výroby tepla a elektřiny v domácnosti je vyrábět v kogenerační jednotce elektřinu i teplo v množství jakou domácnost sama spotřebuje. Jen tak dojde k maximální úspoře primární energie a k ekonomickému zhodnocení kogenerační jednotky.

Optimální provoz kogenerační jednotky je závislý na použité technologii a teplárenském modulu jednotky, který by měl být roven skutečnému teplárenskému modulu spotřeby domácnosti(9). Hospodárnost jednotky je dána celkovou účinnosti výroby elektřiny a tepla v jednotce, což je podíl mezi vyrobeným množství energií (součet vyrobené elektřiny a tepla v jednotce) a energií spotřebovanou v palivu. Například teplárenský modul palivového článku s integrovaným kotlem na zemní plyn se pohybuje v rozmezí 0,4..0,05, kogenerační jednotky s pístovým parním motorem je kolem 0,19, kogenerační jednotky se Spalovacím motorem je kolem 0,31 a kogenerační jednotky se Stirlingovým motorem je kolem 0,15 (Všechny uvedené technologie jsou nezávislé na denní době a počasí a je možné je kdykoliv spouštět.).

● 5 ●
● 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech ●
(9)Poznámka
Teplárenský modul spotřeby domácnosti bývá většinou mnohem větší než teplárenský modul jednotek. Poměr spotřeby elektřiny a tepla v domácnosti lze snížit například použitím pračky s přípojkou na studenou i teplou vodu, čímž se zvýší spotřeba tepla a současně sníží spotřeba elektřiny apod.
Princip kogenerace v domácnosti s pomocným vytápěcím zdrojem
6.497 Princip kogenerace v domácnosti s pomocným vytápěcím zdrojem
a kogenerační jednotka vyrábí více elektřiny než činí okamžitá spotřeba domácnosti. 5 kotel pro vytápění v zimní sezóně a případně přihřívání teplé užitkové vody; KJ kogenerační jednotka.

Rozdíl mezi spotřebou tepla v létě a zimě bývá tak velký, že je nutné teplárenský modul kogenerační jednotky dimenzovat podle teplárenského modulu domácnosti pro letní sezónu a v zimě teplo z kogenerační jednotky doplnit teplem z jiného zdroje.

Hospodárný provoz kogenerační jednotky je možný, jestliže se využije její tepelný výkon, proto se zapínají v době největší spotřeby tepla v domácnosti – přebytečné teplo se akumuluje a využije v jiných částech dne:

Spotřeba a výroba elektřiny v domácnosti s kogenerační jednotkou [5]. 7.499 Spotřeba a výroba elektřiny v domácnosti s kogenerační jednotkou [5]
a poptávková křivka; b elektrický výkon kogenerační jednotky (palivový článek).

Nejvyšší spotřeby tepla v domácnosti se kryje se špičkami spotřeby elektřiny v  okolních domácnostech, takže přebytečná elektrická energie může být dodávána okolním domácnostem nezatížená ztrátami v přenosové soustavě, což je ekonomicky i ekologicky výhodné:

Poptávka přenosové soustavy po elektřině versus výkon kogenerační jednotky. 8.500 Poptávka přenosové soustavy po elektřině versus výkon kogenerační jednotky
a poptávková křivka; b doba provozu kogenerační jednotky (letní sezóna)(10); c doba provozu kogenerační jednotky (zimní sezóna). PPS [GW] výkon přenosové soustavy ČR dne 3.5.2005 [2]; Pe [kW] elektrický výkon kogenerační jednotky v domácnosti.
● 6 ●
● 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech ●
(10)Poznámka
Teplárenský modul kogenerační jednotky lze měnit jen velmi málo, proto při poklesu spotřeby tepla v létě se sníží i množství vyrobené elektřiny, naopak v zimě se se zvýšenou spotřebou tepla zvýší i množství vyrobené elektřiny. Jinými slovy, v zimním období reálně hrozí, že kogenerační jednotka vyrobí více elektřiny než domácnost spotřebuje. Při navrhování pomocného vytápěcího zdroje a způsobu provozu kogenerační jednotky a výběru účtování přebytečné elektřiny je nutné s tímto faktem počítat.

Výhodné (z pohledu účtování a dohledu nad výkony kogenerační jednotky) pro provozovatele distribuční soustavy i provozovatelé kogeneračních jednotek je vytvoření virtuální elektrárny. Virtuální elektrárnu tvoří několik kogeneračních jednotek rozmístěných v dané lokalitě, ale se společným řídícím systémem a účtováním elektřiny. Řídící systém jednotky spouští a odstavuje dle požadavku distribuční soustavy nebo podle smluvních pravidel s provozovatelem distribuční soustavy. Výhoda pro provozovatele distribuční soustavy je v garanci dodávaného výkonu. Výhoda na straně kogenerační jednotky je možnost nasmlouvání výhodnější ceny elektřiny díky zmíněné garanci výkonu.

Stanovení optimálního výkonu kogenerační jednotky pro domácnost

Optimální technické parametry kogenerační jednotky lze přesně vymezit pomocí několika veličin: referenční hodnotou účinnosti oddělené výroby elektřiny a tepla pro domácnost(11), úsporou primární energie(12) při kombinované výrobě tepla a elektřiny přímo v domácnosti, teplárenským modulem domácnosti.

(11)Referenční hodnota účinnosti oddělené výroby elektřiny a tepla pro domácnost
Podíl mezi veškerou spotřebovanou energií v domácnosti za sledované období (součet spotřebované elektřiny a tepla) a množstvím primární energie spotřebované při oddělené výrobě stejného množství elektřiny a tepla (započítává se i ztráta při přenosu).
(12)Úspora primární energie při kombinované výrobě tepla a elektřiny přímo v domácnosti (PES)
Jedná se množství uspořeného paliva při výrobě daného množství elektřiny a tepla pomocí kogenerační jednotky, oproti množstvím primární energie spotřebované při oddělené výrobě stejného množství energie. Podrobnosti jsou uvedeny v [3]. PES je anglická zkratka slov "Primary Energy Savings".

Z uvedených definic klíčových veličin lze sestrojit nomogram pro určení optimálních parametrů kogenerační jednotky:

● 7 ●
● 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech ●
Nomogram pro určení optimálních parametrů kogenerační jednotky
10.501 Nomogram pro určení optimálních parametrů kogenerační jednotky
a křivka, na které provoz kogenerační jednotky uspoří 10 % primární energie, což je minimální doporučená úspora podle [3]; b křivka účinnosti výroby elektřiny v kogenerační jednotce jejíž celková účinnost je 85 %; c teplárenský modul typické domácnosti v ČR v letě (≈0,44). d křivka PES pro kogenerační jednotku o celkové účinnosti 85 %. e [-] teplárenský modul domácnosti; ηref [%] referenční hodnota účinnosti oddělené výroby elektřiny a tepla pro domácnost; ηe, ηKJ [%] elektrická a celková účinnost kogenerační jednotky. PES [%] Úspora primární energie při kombinované výrobě tepla a elektřiny v domácnosti. Příklad odečtu parametrů je proveden pro: e=0,317, ηe=20 %, ηKJ=85 %, pro které je PSE=25 %.

Cílem je provozovat kogenerační jednotku tak, aby její teplárenský modul eKJ byl stejný jako teplárenský modul domácnosti e, a aby zároveň došlo alespoň k 10% úspoře primární energie. Z nomogramu je také patrné, že ideální elektrická účinnost průměrné kogenerační jednotky by měla být kolem 26 % (platí při 85% celkové účinností KJ), ovšem i při elektrické účinnosti kolem 9 % je stále ještě úspora primární energie 10 %. Teplárenský modul domácnosti a potřebnou elektrickou účinnost kogenerační jednotky lze snížit např. při využití tepla z kogenerační jednotky pro praní, které jinak pro ohřev vody využívá elektřinu.

Skutečná elektrická účinnost kogenerační jednotky nebude záviset pouze na zmíněných technických parametrech, ale také na ekonomické návratnosti investice do kogenerační jednotky (což je funkce pořizovací ceny, servisních nákladů, životnosti, rozdílu energie v palivu pro kogenerační jednotku, ceny kupované elektřiny atd.).

Řízení výroby a spotřeby energií v domácnostech

Cesta k maximální úspoře nákladů na energie v domácnosti vede také přes soulad mezi spotřebou a výrobou energií. Jak již bylo uvedeno, první krokem je akumulace energie. Druhým krokem je vyladění činnosti zdrojů, akumulace a spotřeby energie pomocí programovatelného elektronického řídícího systému. Z pohledu řídícího systému platí, že čím více má informací, tím lépe může sladit činnosti jednotlivých komponent.

● 8 ●
● 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech ●

Řídící systémy využívají pro odhad spotřeby tepla a elektřiny i předpovědi počasí načítané z internetu. Pomocí předpovědi počasí lze odhadovat i očekávanou výrobu elektřiny zdroji závislých na počasí. Na základě těchto predikcí řídící systém ovlivňuje akumulaci energie (vybíjení a nabíjení akumulačního systému nebo může zahájit dobíjení elektrických akumulátorů v automobilu, sekačce apod.) a dokáže odložit či doporučit na příhodnější den/hodinu energeticky náročné činnosti (například praní). Řídíc systém také dokáže některé zbytné spotřebiče/okruhy dočasně odpojit/připojit apod., jestliže jsou zásuvky v domácnosti rozděleny do okruhů podle priorit. Samozřejmostí je i případné připojování/odpojování na rozvodnou elektrickou síť v okamžiku výhodného tarifu.

Elektrický akumulátor s integrovaným řídícím systémem pro správu elektrických zdrojů a spotřebičů v domácnosti. 11.954 Elektrický akumulátor s integrovaným řídícím systémem pro správu elektrických zdrojů a spotřebičů v domácnosti
Na obrázku je jednotka Schüco 4 000 společnosti Schüco International KG [9]. Kapacita systému je 4 kWh, rozměry 1500x600x600 mm, 168 kg. Řídící systém, podle výrobce, dokáže vyhodnocovat jestli je právě vyrobenou nadbytečnou elektřinu výhodné akumulovat či přímo prodávat do DS. V případě výhodnosti lze do DS dodávat i akumulovanou elektřinu. Řídící systém je programovatelný a lze ho rozšířit o další funkce podle místa instalace a přání uživatele. S jednotkou lze komunikovat na dálku pomocí PC, tabletu i telefonu.

Pár slov na závěr

Mnoho technologií vhodných pro použití k výrobě elektřiny v domácnostech se teprve rozvijí a i možnosti upotřebit efektivně vyrobenou elektřinu ještě nejsou zcela ideální, a proto je nezbytností sdílení elektřiny s distribuční soustavou.

Výroba elektrické energie v domácnosti může snížit spotřebu primární energie i produkci CO2 v případě využití obnovitelných zdrojů (bez započítání emisí vzniklé při výrobě jednotky). Důležitým předpokladem pro využívání energetických jednotek v domácnostech je ekonomické hledisko (finanční úspory) a legislativa, která může použití kogenerační jednotky zefektivnit a přiměřeně ohodnotit jejich celkový přínos společnosti. Některé technologie kogeneračních jednotek umožňují spalovaní biomasy v malých objemech, což by umožňovalo dokonalejší a levnějšímu využití biomasy v bezprostředním okolí umístění kogeneračních jednotek.

● 9 ●
● 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech ●

Odkazy

1. Bilance elektřiny ES ČR za leden 2005, Energetického regulační úřad, 2005. [on-line]. Dostupné z http://www.eru.cz, 2005.

2. ČEPS, a.s., 2012. Přenosové služby, systémové služby, tranzity elektřiny, vyhodnocování odchylek. Adresa: Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, http://www.ceps.cz.

3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS.

4. Autor neuveden. Inspirativní slovenský recept: rozvoj fotovoltaiky zdarma a bez zbytečné byrokracie, Technický týdeník, č. 21, ročník 2012. ISSN 0040-1064.

5. DUNKER R., Kleine KWK mit Brennstoffzellen-Heizgeräten etablieren, EuroHeat&Power , 2004, č.11. DE: ISSN 0949-166X.

6. Fotovolt system, [2010]. [on-line]. Web: http://www.fotovoltsystem.cz.

7. Renewabledevices, [2010]. Web: http://www.Renewabledevices.com.

8. Schüco International KG, [2013]. Adresa: Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8. Web: http://www.schueco.com/.

9. ZILVAR, Jiří. Jak funguje net metering, TZB-info, 201305-06. Praha: Topinfo s.r.o., ISSN 1801-4399. Dostupné z http://oze.tzb-info.cz.

10. Tesla Motors, Inc. Výrobce elektromobilů a elektrických baterií. Web: https://www.teslamotors.com. [cit. 2016-01-17]

Bibliografická citace článku

ŠKORPÍK, Jiří. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech, Transformační technologie, 2010-06, [last updated 2018-02-21]. Brno: Jiří Škorpík, [on-line] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z https://www.transformacni-technologie.cz/10.html.

©Jiří Škorpík, LICENCE
● 10 ●

Koupit celý článek ve formátu PDF za 45 Kč
Často kladené dotazy, informace o prodeji a nabídku dalších e-knih tohoto webu naleznete zde.